Ordlista

A
A conto

A conto är en delbetalning, vanligtvis i form av en förskottsbetalning. A conto används ofta vid långvariga uppdrag med höga betalningsbelopp.

A-kassa

A-kassans uppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut ersättning vid arbetslöshet.

A-skatt

A-skatt är den skatt anställda betalar på sin lön och som betalas in av arbetsgivaren och dras av den anställdes lön.

AGB

AGB är en försäkring för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

API

Med ett API, från engelskans Application Program Interface, kan man på ett strukturerat sätt hämta och lämna data.

ARN

ARN är en förkortning av Allmänna reklamationsnämnden. En statlig myndighet som löser tvister mellan konsumenter och företag.

Affärshändelse

När en ekonomisk transaktion dokumenteras genom en verifikation i företagets bokföring, kallas det för en affärshändelse.

Affärside

Affärsidén är företagets grund. Den beskriver syftet med verksamheten och hur företaget ska tjäna pengar.

Affärsjuridik

Affärsjuridik avser lagar, tolkningar och tillämpningar som juridiskt rör företag och privatpersoner.

Affärsplan

En affärsplan är en beskrivning av vad som ska göras för att förverkliga affärsidén.

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebok

En aktiebok är en förteckning över aktier och aktieägare i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen gäller för alla aktiebolag och reglerar bland annat hur ett bolag startas, struktureras, drivs och avvecklas.

Aktiebrev

Ett aktiebrev bevisar att en fysisk eller juridisk person äger aktier i ett aktiebolag.

Aktieindex

Aktieindex visar utvecklingen för en utvald grupp av aktier.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Aktiekurs

Aktiekursen är det pris som säljaren och köparen kommer överens om när aktien ska säljas.

Aktiemarknad

En aktiemarknad är en handelsplats där aktier köps och säljs.

Aktieportfölj

En aktieportfölj är en samling värdepapper som man investerar i – alltså ett samlingsnamn för ens investeringar.

Aktiv näringsverksamhet

När en näringsidkare arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en heltidsanställning kallas verksamheten för aktiv näringsverksamhet.

Aktivitetsplan

Sammanfattning av de operativa händelser företaget ska göra för ett visst projekt.

Allmän pension

Allmän pension är den statliga ersättningen som du som har bott eller arbetat i Sverige har rätt till från det att du har fyllt 62 år.

Allokering

Allokering är ett begrepp inom ekonomistyrning som beskriver omfördelning av resurser.

Alternativkostnad

Alternativkostnad beskriver kostnaden för att välja ett handlingsalternativ istället för ett annat alternativ. Alternativkostnaden är den förlorade intäkten.

Amortering

Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller skuld vid varje betalningstillfälle under en viss period.

Anbud

Ett anbud är ett erbjudande om att köpa en vara eller tjänst till ett bestämt pris. Anbud kallas ibland för offert.

Anläggningstillgångar

En anläggningstillgång i ett företag är en tillgång avsedd att innehas och användas under en längre tidsperiod. Motsatsen till anläggningstillgångar är omsättningstillgångar.

Annuitetslån

Annuitetslån är en låneform där låntagaren betalar tillbaka lånet med ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle.

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet är det totala beloppet som du betalar vid ett köp av en produkt eller tillgång och avgör hur mycket skatt du ska betala om du senare säljer den med vinst.

Anställningsbevis

Ett anställningsbevis är ett bevis för att man har en anställning och specificerar de överenskomna arbetsvillkoren mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Anstånd

Att få anstånd är detsamma som att få uppskov och innebär att sista datumet för att till exempel göra en inbetalning eller lämna in ett dokument, skjuts fram i tiden.

Apportegendom

Apportegendom refererar till annan betalning än pengar vid köp av aktier.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring är en försäkring som skyddar dig vid arbetslöshet och som utfärdas av en arbetslöshetskassa, ofta kallad a-kassa. Om du skulle bli arbetslös kan du alltså få ersättning från a-kassan.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en svensk lag med syfte att minimera riskerna för olyckor, förebygga ohälsa samt uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatser.

Arbetsrätt

Arbetsrätten är den del av lagstiftningen som styr och reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetstidslagen

I arbetstidslagen finns regler om hur mycket en anställd får arbeta per dygn, vecka och år, vilka raster man har rätt till, samt regler för jourtid, beredskap och nattvila.

Arbetstidsschema

Ett arbetstidsschema är ett schema som fastställs av arbetsgivaren där den anställdes ordinarie arbetstid ska finnas med.

Arbitrage

Arbitrage är ett begrepp som används för att beskriva när två eller flera marknader i obalans utnyttjas i syfte att göra ekonomisk vinst.

Arvslott

När en person avlider kallas den egendom som denne lämnar efter sig för arvslott. Den del av arvslotten som måste gå till den avlidnes arvingar kallas för laglott.

Attest

Attest innebär att skriftligen godkänna något.

Auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor granskar ett företags bokföring.

Autogiro

Autogiro gör det möjligt för ett säljande företag att automatiskt dra betalningen för köp av en produkt eller tjänst från kundens konto.

Avans

Avans används ofta synonymt med vinst eller påslag.

Avgångsvederlag

När en arbetstagare slutar på sin arbetsplats kan denne få avgångsvederlag från sin arbetsgivare, vilket är en frivillig ersättning.

Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Avrop

Avrop är en beställning av en produkt från ett ramavtal som ingåtts av en upphandlande myndighet eller organisation.

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring är en överenskommelse mellan parter som sätter ramar för kommande förhandlingar.

Avsked

Avsked är när en arbetstagares anställning upphör omedelbart, utan uppsägningstid, på grund av grov misskötsamhet.

Avskrivningar

Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Avsättning

Avsättning är en post i balansräkningen där ett belopp binds till en förväntad utgift i framtiden.

Avtalsfakturering

Avtalsfakturering används ofta för företag som ständigt gör återkommande likadana fakturor till sina kunder, exempelvis hyresfakturor.

Avtalslagen

Avtalslagen innefattar generella regler och riktlinjer som gäller när man ingår ett avtal, och utgör stommen i den allmänna avtalslagstiftningen.

Avtalspension

Avtalspension är den del av tjänstepensionen som har avtalats mellan arbetsgivare och fackförbund, och kallas också för just kollektivavtalad tjänstepension.

Avveckling

Avveckling innebär nedläggning av verksamhet.

Avvikelse

En avvikelse visar hur verkligheten skiljer sig från vad man förväntade sig, till exempel skillnaden mellan budget och utfall.

Avvikelseperiod

Avvikelseperiod är den period som avvikelser i ordinarie schema hämtas ifrån när man pratar om lön.

B
BFN

BFN är en statlig myndighet som arbetar med, informerar om och utvecklar god redovisningssed.

BIC

BIC är det id-nummer som används för att identifiera vilken bank som används vid utlandsbetalningar.

BNP

BNP, bruttonationalprodukten, är värdet av alla varor och produkter som produceras i ett land under ett år.

Balanskonto

Balanskonton ingår i balansräkningen och redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital.

Balanslikviditet

Balanslikviditet är ett ekonomiskt begrepp som anges i relation till ett företags kortfristiga skulder och visar företagets förmåga att betala sina räkningar den närmaste tiden.

Balansomslutning

Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder+eget kapital i en balansrapport.

Balansrapport

En balansrapport visar ett företags tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bank-id

Bank-id är Sveriges vanligaste e-legitimation och används för att identifiera sig samt skriva under avtal digitalt.

Bankgiro

Bankgiro är tjänsten som förenklar överföringar av pengar mellan företag eller från privatpersoner till företag.

Bankkoppling

En koppling mellan bank och ekonomisystem för att underlätta bokföring och fakturahantering.

Befogenhet

Befogenhet är ett juridiskt begrepp som förklarar vad en person får göra genom exempelvis en fullmakt eller anställning.

Behörighet

Behörighet är ett juridiskt begrepp som förklarar vad en person kan göra, exempelvis genom anställning eller fullmakt.

Benchmarking

Benchmarking innebär att jämföra sitt eget företags verksamhet mot andras.

Beställningspunkt

Beställningspunkt används inom lagerplanering och anger när nya varor eller nytt material ska beställas.

Betalfil

En betalfil är en typ av fil som tillåter dig att skapa och skicka betalningar direkt från ekonomisystemet till internetbanken.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en notis som registreras hos kreditupplysningsföretagen om du inte har betalat en skuld i tid.

Betalningsföreläggande

Om du sålt något till någon som inte betalar kan du ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den återbetalningsskyldige inte protesterar resulterar ansökan i ett utslag (ett beslut). Det är utslaget som ligger till grund för att Kronofogden ska kunna driva in skulden.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är de villkor som gäller för betalningen av en vara eller tjänst.

Bifirma

Bifirma är ett särskilt namn som ett företag kan använda för en avgränsad del av näringsverksamheten.

Bilavdrag

Bilavdrag är ett skattemässigt reseavdrag för privat bil till och från arbetet.

Bilersättning

Om du har utlägg för drivmedel eller använder din privata bil i jobbet kan du få bilersättning som kompensation.

Blandekonomi

Blandekonomi är en blandning av marknadsekonomi och planekonomi och är det ekonomiska system som de flesta ekonomiskt välutvecklade länder använder sig av.

Blankning

Blankning är att man säljer en lånad aktie med förhoppningen om att aktiekursen ska falla så att man kan köpa tillbaka den till ett lägre pris när det är dags att kvitta lånet.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokföringslagen

Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

Bokföringsorder

Bokföringsorder är ett dokument som upprättas när en verifikation för en ekonomisk händelse saknas, vid en rättelse av en tidigare verifikation eller vid en ombokning mellan olika konton.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner är skattemässigt tillåtna justeringar i bokslutet som gör det möjligt att skjuta skattekostnader framför sig.

Bolagsbevis

Bolagsbevis, ofta kallat registreringsbevis, är ett intyg som visar att bolaget är registrerat hos Bolagsverket.

Bolagsordning

En bolagsordning är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för verksamheten.

Bolagsskatt

Bolagsskatt är en skatt som betalas på den vinst som ett aktiebolag genererar under ett räkenskapsår.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Bolagsverket

Bolagsverket är en statlig myndighet som sköter registrering av nya företag. De tar även emot årsredovisningar och beslutar om olika tillstånd och likvidationer.

Borgen

Borgen innebär en skyldighet att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs och stå för skulden så som sin egen.

Borgensman

En borgensman är någon som garanterar att en annan person kan betala tillbaka en skuld. Skulle en låntagare exempelvis inte klara av att betala tillbaka ett lån är borgensmannen förpliktad att betala tillbaka lånet för låntagarens räkning.

Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Boutredningsman

En boutredningsman företräder ett dödsbo vid ett arvsskifte.

Bransch

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Break-even

Break-even, eller nollpunkt, är det finansiella läge där intäkter och kostnader är lika stora.

Brutet räkenskapsår

Brutet räkenskapsår innebär att räkenskapsåret inte följer kalenderåret.

Brutto

Brutto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp före skatt och eventuella avdrag.

Bruttolön

Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt.

Bruttolöneavdrag

Bruttolöneavdrag innebär att arbetstagaren får en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån.

Bruttomarginal

Bruttomarginal, eller bruttovinstmarginal, är ett mått i procent som anger hur mycket bruttovinst ett företag genererar från sina intäkter.

Bruttovinst

Bruttovinst är rörelseresultatet före avdrag för kostnader.

Budget

Uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser

Budgetering

En budget är en prognos av företagets ekonomiska händelser under kommande räkenskapsår. Budgetering är den process som leder fram till en budget.

Business to business

Business to business innebär att företag säljer produkter till andra företag.

Börs

En börs är en handelsplats där värdepapper i form av aktier, optioner och andra finansiella instrument köps och säljs.

Börsindex

Börsindex visar utvecklingen av ett utvalt antal aktier, till exempel på en aktiemarknad eller i en viss bransch.

Börskurs

Börskurs är det pris en aktie noteras till på börsen.

C
Check

En check är ett betalningsmedel i form av färdigtryckta blanketter som ställts ut av en bank.

Checkkredit

Checkkredit är ett på förhand avtalat lån som ett företag kan utnyttja löpande upp till en viss gräns.

Condicitio indebiti

Condicitio indebiti syftar på rätten att återkräva en betalning.

Controller

En controller är en ekonom inom ett företag eller organisation som arbetar med att styra, analysera och stötta verksamheten, främst med hjälp av ekonomiska mått.

Copyright innebär ensamrätt att bestämma hur de verk som du skapar får användas.

Corporate finance

Corporate finance omfattar finansiering, kapitalstruktur och investeringar för att öka aktieägarvärdet i ett företag.

Courtage

Courtage är kommissionärens provision vid köp och försäljning av värdepapper.

Culpa

Culpa betyder vårdslöshet eller oaktsamhet och innebär att den som har handlat oaktsamt eller vårdslöst är skyldig att ersätta eventuella skador, enligt skadeståndslagen.

Cykliska bolag

Cykliska bolag är bolag vars verksamhet och ekonomiska prestation påverkas mycket av konjunkturen.

D
Dagordning

En dagordning är en lista över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde.

Debet

Vänster sida av ett bokföringskonto.

Debitera

Att debitera är att påföra någon en kostnad för en tjänst eller sak och inom redovisning används begreppet när man bokför en post på kontots debetsida.

Debiteringsgrad

Debiteringsgraden anges i procent och visar antal debiterade timmar i förhållande till antal arbetade timmar och är ett nyckeltal som används av tjänsteföretag.

Deflation

Deflation innebär att den allmänna prisnivån i ett land minskar. Själva penningmängden minskar, vilket resulterar i att själva värdet hos pengarna ökar.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Delgivningsbar person

En delgivningsbar person tar emot delgivningar för ett företags räkning.

Denuntiation

Denuntiation är en juridisk benämning på vissa underrättelser, till exempel ska en denuntiation skickas till gäldenären när ett skuldebrev överlåts till en ny borgenär.

Derivat

Derivat är ett samlingsnamn på värdepapper vars värde påverkar en underliggande tillgång, till exempel aktier och obligationer.

Detaljhandel

Detaljhandel omfattar all typ av handel, det vill säga köp eller försäljning av varor och tjänster, som framförallt riktar sig till privatpersoner.

Devalvering

Devalvering är en nedskrivning av ett lands valuta i förhållande till andra valutor.

Differentiering

Differentiering används som en marknadsföringsstrategi för att skilja sig från konkurrenterna, till exempel genom hög kvalitet och bra service.

Digital brevlåda

Via en digital brevlåda får man digital tillgång till post från bland annat myndigheter och kommun, istället för på papper.

Direkta kostnader

En direkt kostnad är en kostnad som kan kopplas till en vara eller tjänst.

Direktavkastning

Direktavkastning mäter avkastningen på en investering och används ofta i aktiesammanhang för utdelningens storlek i förhållande till aktiekursen.

Diskontering

Diskontering innebär att värdet på till exempel en aktie eller en räntesats bedöms utifrån en förväntad utveckling i framtiden.

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är all inkomst efter skatt som en person, eller ett hushåll, kan använda till konsumtion och sparande.

Diversifiering

Diversifiering innebär att ett företag breddar sin produktionsinriktning eller verksamhet för att klara konjunktursvängningar bättre. Inom värdepappershandel innebär diversifiering att man investerar i olika aktier för att sprida riskerna.

Dotterbolag

Dotterbolag är ett bolag som kontrolleras och styrs av ett moderbolag. Tillsammans bildar de en koncern.

Dubbel bokföring

Dubbel bokföring innebär att en affärshändelse bokförs på minst två konton; en gång i debet och en gång i kredit. Summan i debet och kredit måste alltid balansera.

E
E-faktura

E-faktura är en metod för att skicka ut fakturor digitalt.

EBIT

EBIT visar ett företags rörelseresultat före räntor och skatter och används ofta inom finansiell analys.

EBITA

EBITA är ett företags rörelseresultat före räntor, skatt och nedskrivning av goodwill, och används som ett nyckeltal för att analysera företags finansiella status och värde.

EBITDA

EBITDA visar ett företags rörelseresultat före räntor, skatt samt nedskrivning av immateriella och avskrivning av materiella tillgångar.

EDI

EDI är en metod för att överföra information, exempelvis fakturor, på elektronisk väg.

EES-länder

Genom ett handelsavtal ingår EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein i EU:s inre marknad med, i princip, fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor över landsgränserna.

EMU

EMU står för Ekonomiska och monetära unionen och är ett samarbete inom EU för en gemensam penningpolitik, valuta och centralbank.

Effektiv ränta

Effektiv ränta utgörs av totalkostnaden som du betalat för ett lån eller en kredit.

Efterbevakning

Med efterbevakning kan företag hålla fordringar aktuella genom att fortsätta skicka ut inkassokrav.

Efterfrågan

Efterfrågan är den mängden med specifika varor eller tjänster som kan säljas för ett visst pris vid en viss tidpunkt, det vill säga vilken mängd som köpare vill och kan köpa.

Egenanställd

En egenanställd är en person som utför uppdrag åt uppdragsgivare utan att starta eget företag.

Egenavgifter

Egenavgifter är sociala avgifter som en egenföretagare ska redovisa och betala till staten.

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Eget uttag

Eget uttag är ett uttag från ett företag för privat bruk, ofta i kontanter.

Ekonomi

Ekonomi innebär hushållning av begränsade resurser.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Ekonomisk livslängd

Ekonomisk livslängd är det tidsspann som en investering beräknas vara till ekonomisk nytta i ett företag.

Emission

Emission är en utgivning av finansiella instrument, till exempel aktier, för att få in kapital i ett företag.

Emittera

Emittera betyder att ett företag ger ut nya aktier.

Engagemansbesked

Ett engagemangsbesked visar ett företags samtliga engagemang hos banken per ett visst datum.

Engångsbelopp

Engångsbelopp utbetalas av arbetsgivare till arbetstagare som ersättning för arbete som inte är regelbundet eller avser en bestämd tidsperiod.

Engångsskattetabell

Engångsskattetabeller används för att se hur mycket skatt som ska betalas på lön för arbete som inte är regelbundet eller som avser en bestämd tidsperiod.

Enkel borgen

Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig när borgenären inte kan driva in skulden från gäldenären.

Enkla bolag

Enkelt bolag är ett samarbete när minst två fysiska eller juridiska personer driver en verksamhet tillsammans.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Enskild näringsidkare

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det även kallas, är en företagsform som drivs av en ensam privatperson som ägare.

Enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet är ett företag som drivs av en privatperson som ensam äger och ansvarar för verksamheten.

Entreprenad

En entreprenad är ett åtagande av ett företag att utföra ett visst arbete inom en utsatt tidsgräns för ett bestämt pris. Entreprenad är vanligt inom byggbranschen.

Entreprenör

En entreprenör är en idérik och företagsam person som skapar nya affärsmöjligheter.

Export

Export är utförsel av varor eller tjänster utanför ett lands gränser.

Extern redovisning

Extern redovisning är reglerad i lagen och ska återge ett företags ekonomiska ställning och resultat under ett räkenskapsår.

F
F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

FA-skatt

En person som både driver egen näringsverksamhet och är anställd ska vara godkänd för både A- och F-skatt. Den kombinerade skattesedeln blir FA-skatt.

FIFO

FIFO är en förkortning av first in first out och är en metod som används för varulagervärdering.

Fackförening

En fackförening är en arbetstagarorganisation som finns till för att företräda arbetstagares intressen gentemot sin arbetsgivare, främst genom kollektiva förhandlingar.

Factoring

Factoring innebär att företag belånar eller säljer sina fakturor till en extern part, ofta ett finansbolag eller en bank.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Fakturatolkning

Fakturatolkning innebär att informationen på leverantörsfakturor tolkas, digitalt eller manuellt, av en extern part. På så sätt slipper mottagaren själv att manuellt registrera fakturauppgifterna.

Fakturering

Vid fakturering skickas ett betalningskrav ut, fysiskt eller elektronisk, till en kund för en vara eller tjänst.

Faktureringsmetoden

Med faktureringsmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor vid två tillfällen, när de skickas ut eller tas emot och vid betalningstillfället.

Fast egendom

Enligt lagens mening räknas fast egendom som jord, alltså själva marken. Men även fastigheter, växter, träd, sjöar och luftrum ovanför marken räknas in i fast egendom.

Fasta kostnader

Fasta kostnader förändras inte med verksamhetsvolym. Exempel på fasta kostnader är lokalhyror.

Filial

En filial är en företagsform där en utländsk juridisk person bedriver näringsverksamhet genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige.

Finansiering

Finansiering är en metod att införskaffa kapital för att genomdriva exempelvis ett planerat projekt.

Finanspolitik

Finanspolitiken bedrivs av staten genom olika regleringar av skatter och offentliga utgifter, och påverkar framför allt efterfrågan på varor och tjänster.

Firma

Firma är benämningen på en näringsidkares verksamhet.

Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet och rätt att skriva under rättshandlingar i företagets namn.

Fission

Fission betyder klyvning eller delning och innebär i företagsvärlden att man delar ett företag i två eller flera delar.

Flextid

Flextid ger arbetstagare möjlighet till en mer flexibel arbetstid.

Folkpension

Folkpension är ett grundskydd i det gamla pensionssystemet. Motsvarande pension i dagens pensionssystem är garantipension.

Fond

I ekonomiska sammanhang är en fond en samling värdepapper. Det kan också vara en ekonomisk tillgång som reserverats för ett speciellt ändamål, till exempel periodiseringsfond för vinstutjämning mellan åren.

Fondemission

När ett företag omvandlar befintligt fritt eget kapital till aktiekapital kallas det för en fondemission.

Force majeure

Force majeure är en juridisk term som används för att beskriva övermäktiga, oväntade eller oförutsägbara händelser som kan frigöra parter från ett rättsligt bindande avtal.

Fordonsskatt

Fordonsskatt är en skatt för skattepliktiga fordon som körs på allmän väg.

Fordran

Fordran används för att beskriva förhållandet mellan en gäldenär och en borgenär och innebär att en part är skyldig en annan pengar eller en viss prestation.

Frihandel

Frihandel är handel som är fri från handelspolitiska restriktioner för import och export, framför allt i form av tullar och importkvoter.

Fritt eget kapital

Eget kapital är det som finns kvar av ett företags tillgångar efter att dess skulder har betalats. Det egna kapitalet delas upp i bundet kapital och fritt eget kapital, där den sistnämnda är den del som får disponeras fritt.

Fullmakt

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar åt en annan person.

Fullmaktsgivare

En fullmaktsgivare ger en fullmaktstagare befogenhet och behörighet att representera sig på ett visst sätt gentemot tredje man.

Fullmaktshavare

En fullmaktshavare är en person som får befogenhet och behörighet att representera en fullmaktsgivare på ett visst sätt gentemot tredje man.

Fusion

Fusion är en juridisk och ekonomisk term som innebär att ett företag tar över alla tillgångar och skulder från ett eller flera andra bolag.

Fång

Fång är en samlingsbeteckning på olika sätt för en förvärvare att få äganderätt till egendom, till exempel köp, gåva eller byte.

Följesedel

Följesedel är det dokument som medföljer en levererad vara och innehåller uppgifter om varuslag och kvantitet.

Förbehåll

Förbehåll är frivilliga paragrafer i ett aktiebolags bolagsordning.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp en skuldsatt person har rätt att behålla efter en löneutmätning. Beslutet fattas av Kronofogden.

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är inventarier med ett lågt värde och/eller med en uppskattad livslängd på 1–3 år.

Förbättringsutgifter

Förbättringsutgifter är utgifter för ny-, till- och ombyggnader samt förbättrande reparationer och underhåll på fastigheter som är avdragsgilla vid en försäljning.

Förenklat årsbokslut

Förenklat årsbokslut är ett bokslut för företag med omsättning på högst tre miljoner kronor.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Företagsförsäkring

En företagsförsäkring är en försäkringslösning som erbjuds till företag och kan omfatta till exempel egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Företagshypotek

Företagshypotek är en säkerhetsrätt som innebär att ett företag använder sin lösa egendom som säkerhet vid ett lån, och ger långivaren rätt till egendomen om lånet inte skulle betalas tillbaka.

Förfall

Förfall är ett begrepp som ofta används i samband med optioner. Om rätten att lösa in en option när avtalet upphör inte utnyttjas förfaller den och upphör då att gälla.

Förlikning

Förlikning är när två eller flera parter kommer överens om på vilket sätt en tvist ska lösas utan att ta hjälp av domstol.

Förlust

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.

Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning innebär att den som är anställd ska betala skatt på förmåner som erhålls i tjänsten.

Förmånsvärde

Förmånsvärde är värdet på en förmån som en anställd får från sin arbetsgivare.

Förmögenhet

Förmögenhet är värdet av en persons tillgångar efter avdrag för skulder. Hit räknas dock inte tillgångar och skulder som hör samman med näringsverksamhet.

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatt är en statlig skatt som baseras på nettoförmögenhet, alltså skillnaden mellan tillgångar och skulder. Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 1 januari 2007.

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen innebär att företagets värderingar i redovisningen görs med rimlig försiktighet.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning är en betalning som sker innan en vara har levererats eller en tjänst utförts.

Förskottssemester

En nyanställd som inte hunnit tjäna in betald semester kan ibland få förskottssemester.

Förvaltningsberättelse

En förvaltningsberättelse är en obligatorisk del av årsredovisningen. Den beskriver företagets viktiga händelser under året som gått och ska ge en rättvisande bedömning av dess verksamhet, ställning och resultat.

G
GLN-nummer

GLN-nummer är ett lokaliseringsnummer som företag använder för att identifiera olika platser i leveranskedjan. Förknippas ofta med e-fakturering.

Garanti

Garanti är en utfästelse, ett avtal, att säljaren ansvarar för reparation, kompensation eller återbetalning av en vara under en viss tid.

Garantipension

Garantipensionen finns som ett grundskydd för personer som har haft låg eller ingen arbetsinkomst alls under sitt verksamma liv.

Generell borgen

Generell borgen är ett borgensåtagande där borgensmannen åtar sig gäldenärens nuvarande och framtida skulder.

God redovisningssed

God redovisningssed betyder att ett företagets redovisning ska upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Godtrosförvärv

Ett godtrosförvärv är när en person får äganderätt till en sak där säljaren inte är den rätta ägaren och alltså inte har rätt att sälja den.

Goodwill

Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå av varumärken, kundregister eller ett företags rykte.

Grossist

En grossist bedriver handel i stora volymer, så kallade varupartier, med andra företag.

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som automatiskt dras av från en persons beskattningsbara förvärvsinkomst och syftar till att skapa en lägsta gräns för när man börjar betala inkomstskatt.

Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

H
Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Handelskammare

Handelskammare är en näringslivsorganisation som arbetar för att främja företagande och handel nationellt och internationellt.

Hausse

Hausse är en kraftig uppgång på börsen med stigande aktiekurser.

Headhunter

Headhunting är en rekryteringsprocess där man söker en blivande anställd med relevant arbetserfarenhet för en viss jobbprofil.

Hedgefond

En hedgefond är en fond med absolut avkastning, vilket betyder att den har som mål att ge en positiv avkastning oavsett om marknaden går upp eller ner.

Hemtagningskostnader

Hemtagningskostnader är ett företags kostnad för att hämta hem en vara eller att få den levererad, till exempel frakt, tull, spedition och försäkring.

Hobbyverksamhet

En hobbyverksamhet är en verksamhet skapad för nöjes skull och har inget vinstsyfte.

Holdingbolag

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag.

Hovrätt

Hovrätten är en allmän domstol som överprövar mål och ärenden som överklagats från tingsrätten.

Humankapital

Till humankapital räknas människors färdigheter, kunskaper, talanger och utbildning och används ofta för att beskriva den mänskliga arbetskraften på en arbetsplats.

Huvudarbetsgivare

En huvudarbetsgivare är den arbetsgivare som betalar ut den största delen av någons lön. Begreppet används för personer som har två eller flera arbetsgivare.

Huvudbok

En huvudbok är en systematisk sammanställning över ett företags alla affärshändelser sorterad i kontonummerordning.

Huvudman

En huvudman har ansvar för och kontrollerar en verksamhet.

Hypotekslån

Hypotekslån är en låneform där låntagaren använder ett fysiskt objekt som säkerhet för lånet, till exempel en fastighet.

Hyresnämnd

Hyresnämnden är en myndighet som prövar vissa hyres-, arrende- och bostadsrättstvister, samt medlar och fungerar som en skiljenämnd i tvister mellan hyresgäst och hyresvärd.

Hängavtal

Om en arbetsgivare inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation, men ändå vill tillämpa ett kollektivavtal för sin bransch, kan man istället teckna ett så kallat hängavtal med de anställdas fackliga organisation.

Högkonjunktur

Högkonjunktur är en period av hög sysselsättningsgrad, stigande priser och stor investeringsaktivitet.

I
IAS

IAS är en förkortning av International Accounting Standards och är en förordning som innehåller redovisningsstandarder.

IBAN

IBAN är en standard för kontonummer som gör att betalningar till och från utlandet sker med större säkerhet.

ISO 9000

ISO 9000 är en serie internationella standarder framtagna för kvalitetsledning och förbättring av verksamheter.

Immateriella tillgångar

Med immateriella tillgångar menas förmögenhetsrättsliga tillgångar och inte fysiska föremål. Det kan till exempel vara licensrättigheter eller patent.

Import

Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.

Inbetalning

När en kund betalar för en vara eller en tjänst tar man emot en inbetalning. En inbetalning sker när likvida medel kommer in till ett företag.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Ingående balans

Ingående balans är det saldo som finns på ett balanskonto första dagen på ett nytt räkenskapsår.

Ingående behållning

De ingående likvida medel man har när man startar en period i en likviditetsbudget.

Ingående moms

Ingående moms är den moms som företag betalar som en del av priset vid inköp av varor och tjänster.

Inkasso

Inkasso är ett samlingsnamn för företag som driver in skulder.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Inkomst av kapital

Inkomst av kapital är en av tre huvudsakliga former av inkomster som regleras av inkomstskattelagen och skattas separat från arbete och näringsverksamhet.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet är det av Pensionsmyndigheten fastställda belopp som används för att beräkna olika ersättningar i det offentliga försäkringssystemet.

Inkomstdeklaration

En inkomstdeklaration är ett dokument där man rapporterar föregående års inkomster såsom kapital, tjänst och näringsverksamhet som ska redovisas till Skatteverket.

Inkomstpension

Inkomstpensionen är, tillsammans med premiepensionen, en del av den allmänna pensionen, båda är inkomstgrundande.

Inkomstskatt

Inkomstskatt är en skatt som dras av och betalas från all beskattningsbar inkomst vid lönearbete.

Inkomstskattelagen

Inkomstskattelagen reglerar all beskattningsbar inkomst för både juridiska och fysiska personer och innefattar tre inkomstslag – kapital, tjänst och näringsverksamhet.

Inkomstår

Inkomstår är året när inkomsten tjänas in. Termen används för privatpersoner och enskilda näringsidkare.

Inkurans

Inkurans är en värdeminskning av varor i ett varulager på grund av skada, slitage eller ålder.

Inkuransavdrag

Värdeminskning av en vara på grund av slitage eller skada.

Inlåningsränta

Inlåningsränta är ett begrepp som beskriver den ränta banken ger när man sätter in pengar på banken, alltså en avkastning på det kapital man lånar ut till banken.

Insider

En insider, även kallat insynsperson, är en person som har tillgång till information i ett bolag som inte har offentliggjorts för allmänheten.

Insufficiens

Insufficiens råder när skulderna är större än tillgångarna. Det betyder dock inte att gäldenären är i ekonomiskt obestånd, insolvens, om skulderna är långfristiga.

Insättningsgaranti

Insättningsgaranti ger ett lagstadgat skydd till kontohavare om banken går i konkurs.

Internredovisning

Internredovisning ger information om företagets verksamhet och situation till interna intressenter, till exempel chefer och anställda.

Internränta

Internränta är en metod som används för att bedöma vilken avkastning man förväntas få på en investering.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.

Inventering

Vid en inventering kontrolleras tillgångarna i en verksamhet, till exempel varorna eller råvarorna på ett lager.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Investeringskalkyl

En investeringskalkyl är ett beslutsunderlag för att se om en investering är ekonomiskt fördelaktig.

Investmentbolag

Investmentbolag är ett företag som äger aktier i andra bolag och har detta som verksamhet.

J
Joint venture

Joint venture innebär att två eller flera företag samarbetar i ett gemensamt bolag, reglerat genom avtal eller samägande av tillgångar för att dela på risker och vinster.

Jordbruksfastighet

En jordbruksfastighet är en taxeringsenhet med skog, betesmark, åker m.m., där utgifter och inkomster i näringen deklareras som näringsverksamhet.

Julgåva

En julgåva till anställda är skattefri om marknadsvärdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms (år 2023).

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett nyckeltal som visar företags beskattade egna kapital.

Jämviktspris

Inom nationalekonomi är jämviktspris det pris som uppstår när det finns ett lika stort utbud som efterfrågan. Om utbudet är för stort av en viss vara så innebär det ofta att priset sjunker tills man har uppnått det så kallade jämviktspriset.

Jäv

Jäv innebär att en beslutfattares, ledamots eller handläggares benägenhet att agera opartiskt och objektivt rubbas på grund av en särskild omständighet.

K
Kalkylränta

Kalkylräntan är den räntesats som motsvarar avkastningskravet på en investering och används framför allt när man gör investeringskalkyler och företagsvärderingar.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal som visar hur företags kapital används i förhållande till omsättningen.

Kapitalskatt

Kapitalskatt är skatt på utdelningar, ränteinkomster och kapitalvinster.

Kapitaltillskott

Kapitaltillskott är det kapital som ett aktiebolag får vid exempelvis nyemission eller det tillskott som skapas när en bostadsrättsförening har amorterat sina lån under tidsperioden som en person varit innehavare av en bostadsrätt.

Kapitalvinst

Kapitalvinst är försäljningspriset minus inköpspriset på en tillgång som exempelvis en aktie eller en fastighet.

Kartell

En kartell är ett organiserat samarbete i syfte att påverka priset på en marknad.

Kassabok

I kassaboken ska företagets alla in- och utbetalningar registreras.

Kassaflöde

Kassaflöde är företags in- och utbetalningar under en viss period.

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys visar ett företags in- och utbetalningar, dvs likviditetsförändring, under en bestämd tidsperiod, vanligen ett räkenskapsår.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som ger en indikation på ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Kassaregister

Ett kassaregister ska registrera all försäljning av varor eller tjänster som sker mot kontant betalning.

Kassasystem

Ett kassasystem registrerar näringsidkares kontanta inbetalningar från försäljning av varor eller tjänster.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en slags överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare för att sätta gränser för vilka villkor som får gälla på en arbetsplats.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Kommersiell

En kommersiell verksamhet är en affärsinriktad verksamhet med vinstintresse och syfte att generera intäkter.

Kommission

Kommission är när en person, antingen fysisk eller juridisk, köper eller säljer varor i eget namn, men för en annan persons räkning.

Kommunalskatt

Kommunalskatten är den delen av inkomstskatten som tas ut av kommuner och regioner och betalas av alla personer som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar inkomst.

Komplementär

Den som har obegränsat ansvar i ett kommanditbolag.

Kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln är en metod som kan användas för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget för ett företags inventarier.

Koncern

Benämning för ett moderbolag och dess dotterbolag ihop.

Koncernbidrag

Med koncernbidrag menas att det sker en överföring mellan olika företag i en koncern.

Koncession

Koncession innebär att ett företag får tillstånd att utföra vissa tjänster eller bedriva viss verksamhet.

Konjunktur

Konjunktur är det ekonomiska tillståndet, den ekonomiska utvecklingen, i en ekonomi.

Konkurrens

Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.

Konkurrensmedel

Sätt som företagen använder för att öka sin konkurrensförmåga.

Konkurrent

Konkurrenter är aktörer på marknaden som säljer liknande typer av varor eller tjänster till samma kundgrupp som ditt företag.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Konkursförvaltare

En konkursförvaltare sammanställer gäldenärens tillgångar och skulder vid en konkurs.

Konsolidering

Konsolidering är ett begrepp som kan användas när man talar om aktiemarknaden, men också som ekonomisk term för att beskriva sammanslagningen av två eller flera bolag eller inom koncernredovisning när man slår samman finansiella rapporter från ett moderbolag och minst ett dotterbolag.

Konsortium

Ett konsortium är när två eller flera företag har gått samman för att genomföra ett större projekt. Det kan ske både i form av ett gemensamt ägt bolag eller genom ett avtal där det står beskrivet vad de olika parterna ansvarar för i projektet.

Konsument

En konsument är en privatperson, en fysisk person, som köper en vara eller tjänst. I en vidare definition är en konsument en slutförbrukare av en vara eller tjänst.

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen är en tvingande lag som reglerar kreditavtal mellan företag och konsumenter.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är en tvingande lag som gäller när företag säljer varor till privatpersoner.

Konsumentprisindex (KPI)

Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutvecklingen av privata konsumtionsvaror och beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån (SCB).

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt en konsument och är till största del tvingande till konsumentens förmån.

Kontantmetoden

Kontantmetoden innebär att man bokför inkomster och utgifter när in- och utbetalningarna sker.

Kontering

Kontering innebär att man bokför en affärshändelse och noterar vad som hänt i företaget.

Kontoklasser

Kontoklasser är benämningen på den huvudsakliga klassificering en kontoplan bygger på.

Kontokredit

Kontokredit är en form av kredit som innebär att du kan fortsätta betala från ditt konto även när pengarna på kontot är slut.

Kontoplan

En kontoplan är en lista över de konton som ett bolag använder för sin bokföring och ligger till grund för bolagets bokslut, redovisning och deklaration.

Kontrakt

Ett kontrakt är en överenskommelse mellan två eller flera fysiska eller juridiska personer.

Kontraktsränta

Kontraktsränta är en avgift som en gäldenär betalar för att få ett visst kreditutrymme.

Konvertibel

Konvertibler är skuldebrev som kan omvandlas till exempelvis aktier enligt vissa villkor.

Konvertibelt lån

Konvertibelt lån är ett skuldebrev som kan konverteras till aktier enligt vissa bestämda villkor.

Kooperativ

Ett kooperativ är ett sätt att organisera och driva ett företag. Kooperativ ägs ofta av olika individer eller företag tillsammans.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder är skulder inom ett företag som måste betalas inom ett år.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Kredit

Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.

Kreditera

Kreditera är en insättning på ett konto eller en justering av en faktura.

Kreditfaktura

Om ett företag har skickat ut en felaktig faktura till kund måste de skicka en kreditfaktura efteråt för att korrigera den första felaktiga fakturan.

Kreditprövning

En kreditprövning är en analys av en låntagares betalningsförmåga.

Kreditupplysning

Kreditupplysning är en samlad bedömning av en privatpersons eller ett företags betalningsförmåga.

Kronofogden

Kronofogdens uppgift är att kräva in skulder men de arbetar även med att ge råd och stöd till den som är skuldsatt.

Kundfordran

En kundfordran uppstår när ett företag har utfört en tjänst eller levererat en vara till en kund men ännu inte fått betalt.

Kundregister

Ett kundregister är en förteckning över företagets kunder.

Kvalitet

Kvalitet är värdet på de egenskaper en produkt eller tjänst har.

Kvarstad

En domstol kan besluta om kvarstad när det finns risk att en person som är skyldig pengar säljer, försvinner med eller gör sig av med egendom. Det innebär att egendomen tillfälligt tas omhand.

Kvitto

Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift är medlemsavgiften till Svenska kyrkan.

Källskatt

Källskatt är den skatt som en arbetsgivare betalar i preliminärskatt för den anställde baserat på dennes bruttolön, eller den skatt som dras vid källan till en inkomst.

Köpebrev

Köpebrev är ett skriftligt dokument som upprättas efter ett köpekontrakt och fungerar som ett bevis, ett kvitto, på fullgjord betalning.

Köplagen

Köplagen reglerar köp av lös egendom mellan näringsidkare, mellan privatpersoner samt när en privatperson säljer lös egendom till en näringsidkare.

L
LAS

LAS, förkortning för Lagen om anställningsskydd, är en lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen reglerar olika anställningsformer och vad som gäller vid en uppsägning.

LEI-kod

Legal Entity Identifier (LEI) är en global kod för juridiska personer (till exempel företag) som handlar med värdepapper.

LIFO

LIFO står för Last In First Out och är en lagervärderingsprincip där varorna som köpts in sist anses säljas först.

Lager

Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.

Lagerbolag

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som aldrig bedrivit verksamhet.

Lagfartskostnad

Lagfartskostnad är den skatt som du måste betala när du köper en tomträtt eller fastighet, eller när du tar ut en inteckning i en fastighet.

Leasing

Leasing innebär att hyra en inventarie till en fast kostnad.

Ledtid

Ledtid är ett begrepp som förklarar tiden från att en process startar till att resultatet är klart. Det kan till exempel vara tiden från att en kund beställer en vara tills den levererats.

Leverantör

En leverantör är en person eller ett företag som överlämnar eller säljer en vara/tjänst.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är den del av bokföringen som behandlar detaljerad information om inkommande fakturor från ett företags leverantörer.

Licens

En licens är ett, ofta tidsbundet, avtal med rätt att bedriva viss verksamhet, till exempel att tillverka en produkt.

Likvid

Likvid innebär att ett företag har tillgång till likvida medel och god betalningsförmåga på kort sikt.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.

Likvidation

En likvidation upplöser och avvecklar ett bolag. Det finns frivillig likvidation och tvångslikvidation.

Likvidator

En likvidator är en person som utses av Bolagsverket eller tingsrätten och har i uppgift att avveckla ett aktiebolag.

Likvidintyg

Ett likvidintyg visar att aktiekapitalet är insatt hos en bank.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar.

Logotyp

En logotyp är en symbol, text eller grafisk bild som representerar ett företag.

Lokala skattemyndigheten

Före år 2004 benämndes Skatteverkets lokala kontor för lokala skattemyndigheten. Idag talar man om skattekontor eller servicekontor.

Lågkonjunktur

I en lågkonjunktur är den totala efterfrågan på både tjänster och varor låg. Detta kan bland annat leda till att företag får svårt att ha full sysselsättning för sina anställda, vilket i sin tur kan resultera i högre arbetslöshet.

Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Lönebesked

Ett lönebesked är ett besked om hur mycket en anställd ska få i lön (både brutto och netto), vilken period lönen avser och vilket datum lönen ska betalas ut.

Lönegaranti

Lönegarantin skyddar arbetstagaren vid en konkurs eller en rekonstruktion.

Löneutmätning

Har du en skuld som du inte kan betala kan Kronofogden ta en del av din inkomst för att betala denna. Detta kallas för löneutmätning.

Löneväxling

Löneväxling innebär att en arbetsgivare minskar den anställdes lön i utbyte mot en förmån, till exempel högre pension. Löneväxling kan göras löpande varje månad eller vid särskilda tillfällen.

Lönsamhet

Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

Löpande bokföring

Löpande bokföring innebär att företag kontinuerligt ska bokföra alla affärshändelser senast vid en viss tidpunkt.

Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev kan överlåtas och säljas till annan part. Löpande skuldebrev delas upp i innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Lös egendom

Till lös egendom räknas alla förmögenhetstillgångar som inte är fast egendom, det vill säga inte fastigheter, fastighetstillbehör eller mark.

Lösöre

Lösöre är fysiska ägodelar i en bostad eller arbetslokal. I begreppet lösöre ingår dock inte till exempel pengar, värdepapper och fordringar.

M
Makroekonomi

Makroekonomi är en del av nationalekonomin och handlar främst om nationalräkenskaper, konjunktursvängningar, inflation, arbetslöshet, deflation och tillväxt, även kallade aggregerade storheter.

Marginalkostnad

Marginalkostnad hur mycket det skulle kosta att producera ytterligare en produkt.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en så kallad specialdomstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt, och som handlägger bland annat marknadsföringsmål.

Marknadsekonomi

Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system där det är möjligt att driva privatägda företag, där man har enskild äganderätt och där konsumenter och producenter kan agera fritt som köpare och säljare.

Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen finns till för att förhindra aggressiv eller vilseledande marknadsföring. Konsumentverket övervakar att lagen följs.

Marknadsplan

En marknadsplan visar företagets strategier för att nå sina marknadsföringsmål under en viss period.

Marknadssegment

Marknadssegmentering innebär att man delar in en stor målmarknad i undergrupper, exempelvis baserat på ålder, geografi eller beteende.

Marknadsstrategi

En marknadsstrategi är övergripande riktlinjer för hur marknaden ska bearbetas.

Matrisorganisation

I en matrisorganisation finns flera avdelningar under en ledning och medarbetarna ansvarar inför mer än en chef. Matrisorganisation är vanlig i projektintensiva företag.

Medarbetare

En medarbetare är någon (ofta anställd) som arbetar tillsammans med en eller flera andra i en verksamhet.

Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen, MBL, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Mellanhand

En mellanhand är en tredje part som erbjuder tjänster mellan två olika handelspartners.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt, eller moms, är en skatt som tas ut på försäljning av varor och tjänster. Mervärdesskatten regleras av staten och läggs på vid konsumtion, när en person handlar något. Både konsumenter och företag betalar mervärdesskatt, dock har företag möjlighet att göra avdrag för ingående moms.

Mikroekonomi

Mikroekonomi handlar om hur företag och konsumenter interagerar med varandra i ett ekonomiskt perspektiv.

Milersättning

Milersättning är en kompensation för bilresor i tjänsten.

Minnesgåva

En minnesgåva är något man skänker till en välgörenhetsorganisation, stiftelse, insamling eller fond i samband med en persons bortgång. Det kan också vara en gåva från en arbetsgivare till en anställd.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Momsdeklaration

I en momsdeklaration redovisar företaget sin ingående moms och utgående moms.

Momsredovisning

Den som är momsskyldig ska redovisa moms i en momsredovisning till Skatteverket.

Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer (VAT) är ett unikt nummer som Skatteverket delar ut för alla som registreras för redovisning av moms.

Momstyp

Momstyp är benämningen på den typ av moms som ska tillämpas i olika situationer, vilket påverkar hur momsen hanteras på fakturorna.

Monetarism

Monetarism är en riktning inom ekonomisk teori som betonar penningmängdens betydelse för prisnivån. Amerikanen Milton Friedman är monetarismens centralgestalt.

Monetär

Monetär är ett begrepp som används för att beskriva saker som har med pengar eller valuta att göra, och betyder helt enkelt ”som rör pengar”.

Monopol

Monopol är ett marknadstillstånd som innebär att en enda aktör har full kontroll över en marknad och därför kan sätta priser utan påverkan av konkurrens från andra aktörer.

Monopolistisk konkurrens

Monopolistisk konkurrens innebär att flera aktörer på marknaden erbjuder en liknande produkt.

Muntligt avtal

Muntligt avtal är en icke-skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter.

Mönsterskydd

Mönsterskydd är ett immaterialrättsligt skydd för nya designer, mönster och former.

N
Nationalekonomi

Inom nationalekonomi studerar man vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder kan medföra och hur ett samhälle använder sina resurser.

Nattraktamente

Nattraktamente är en kostnadsersättning som ska täcka ökade levnadskostnader för övernattningar under tjänsteresor.

Netto

Netto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp efter skatt och eventuella avdrag.

Nettolön

Nettolön är den lön den anställde får efter löneavdrag.

Nettoomsättning

Nettoomsättning är ett företags intäkter från sålda varor och tjänster efter avdrag för rabatter, moms och skatter.

Nettopris

Nettopris är priset exklusive moms, eventuella rabatter och andra avgifter.

Nollpunkt

Nollpunkt är ett begrepp som relaterar till ett läge där ett företags intäkter och kostnader är lika stora.

Nominell

Nominell är det ursprungliga värdet.

Nominell ränta

Nominell ränta är procentandelen av ett lån som låntagaren måste betala till långivaren för att få låna pengar, men inkluderar inga avgifter eller ytterligare kostnader för lånet.

Nominellt värde

Ett nominellt värde är ett fast värde som inte förändras beroende på hur marknaden ser ut.

Nuvärde

Ett nuvärde är dagens uppskattade värde av betalningar som kommer ske i framtiden.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.

Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är rättigheten att använda något som ägs av någon annan.

Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person inte får driva företag. Näringsförbudet kan gälla i max tio år.

Näringsidkare

En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet.

Näringsverksamhet

En näringsverksamhet drivs av en näringsidkare och ska vara självständig, varaktig och ha ett uttalat vinstsyfte.

Näthandel

Näthandel är när företag eller konsumenter köper och säljer produkter/tjänster/information över internet eller andra datornätverk.

O
OCR-nummer

Ett OCR-nummer är ett referensnummer som identifierar en elektronisk betalning.

Ob-tillägg

Ob-tillägg är en extra ersättning för ordinarie arbete utfört under obekväm arbetstid.

Obekväm arbetstid

Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger.

Obestånd

Obestånd innebär att en gäldenär inte har möjlighet att betala sina skulder och att betalningssvårigheterna inte är tillfälliga.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Ocker

Ocker är ett brott enligt svensk lag och innebär att en person har utnyttjat en annan persons utsatta situation eller oförstånd för att få igenom ett oskäligt ekonomiskt avtal.

Offentlig sektor

Den offentliga sektorn omfattar statens, kommunernas och regionernas verksamheter och är till stor del skattefinansierad. Exempel på verksamheter inom den offentliga sektorn är vård och omsorg, utbildning, försvarsmakten och infrastruktur.

Offentlig upphandling

Den process som offentliga organisationer använder för att genomföra sina inköp kallas för offentlig upphandling och omfattas av upphandlingslagarna.

Offert

En offert är ett skriftligt erbjudande från ett företag.

Oligopol

Oligopol är en marknadsform där endast ett fåtal företag säljer en viss typ av produkt eller tjänst.

Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp är ett begrepp som används för att beskriva det avdrag du gör när du ska räkna ut kapitalvinsten vid försäljning av till exempel värdepapper eller en fastighet.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång i ett företag förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt. Motsatsen till omsättningstillgångar är anläggningstillgångar.

Omvänd moms

Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen är skyldig att betala in moms till staten.

Operationell leasing

Operationell leasing fungerar ungefär som ett hyresavtal där äganderätten till produkten finns kvar hos leasinggivaren.

Option

En option ger rätten att antingen köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris inom en avsatt tid.

Ordförande

Ordförande i ett aktiebolags styrelse organiserar och leder styrelsens arbete.

Ordinarie arbetstid

Ordinarie arbetstid är all arbetstid som inte är övertid, jourtid eller mertid. Ordinarie arbetstid är normalt 40 timmar per vecka.

Organisation

En organisation är en struktur som verkar mot gemensamma mål.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Outsourcing

Outsourcing heter på svenska utkontraktering och innebär att ett företag låter ett annat företag ta över processer eller arbetsuppgifter.

P
P/E-tal

P/E-tal är ett nyckeltal som används för att se om en aktie är dyr eller billig i förhållande till bolagets vinstnivå.

Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda är latin för ”avtal ska hållas” och är en grundläggande princip inom avtalsrätten som innebär att ett avtal är bindande för parterna som ingått avtalet.

Pant

Pant är den lösa egendom som en låntagare lämnar som säkerhet till en långivare i samband med ett lån eller en kredit.

Pantbrev

Pantbrev är en handling som bevisar att en fastighet blivit intecknad. När du tar ett bolån för att köpa en fastighet kan banken ta fastigheten som säkerhet för lånet. Handlingen som bevisar inteckningen av fastigheten kallas för pantbrev.

Partihandel

Partihandel är handel med stora volymer, så kallade varupartier, mellan företag. Partihandel kallas också för grosshandel eller grossistverksamhet.

Passiv näringsverksamhet

Med passiv näringsverksamhet syftar man på att man själv inte arbetar i verksamheten.

Patent

Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.

Penningpolitik

Penningpolitiken styr hur mycket pengar som finns i ett lands ekonomi och även hur hög räntenivån ska vara.

Penningvärde

Penningvärdet är priset på pengar, eller med andra ord pengars objektiva värde.

Pensionsförsäkring

Pensionsförsäkring är en del av din privata pension, en försäkring som är låst på ett konto tills du fyller 55 år.

Pensionsgrundande inkomst

Den pensionsgrundande inkomsten är den inkomst som din framtida pension baseras på.

Per capsulam

När beslut fattas per capsulam betyder det att en styrelses sammanträde inte sker i fysisk form och att besluten istället fattas via telefonsamtal eller e-post och att man skickar in sin signatur.

Periodisering

Periodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs i de tidsperioder då de intjänats eller förbrukats.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond innebär att skjuta upp en del av vinstskatten till senare år.

Periodisk sammanställning

I en periodisk sammanställning ska momsregistrerade företag rapportera värdet av de varor eller vissa tjänster som har sålts momsfritt till företag i annat EU-land.

Permittering

Permittering är en tidsperiod då en arbetsgivare inte tillhandahåller en arbetstagare några arbetsuppgifter.

Personalstiftelse

Personalstiftelse är en stiftelse grundad av en arbetsgivare för att främja sina arbetstagares eller deras efterlevandes välfärd.

Planekonomi

Planekonomi är ett ekonomiskt system där beslut om investeringar och produktion i samhället följer en plan som utarbetats av staten.

Plusgiro

Plusgiro är en kontotyp och tjänst som ägs av Nordea och som gör det möjligt att göra överföringar och betalningar mellan olika plusgirokonton samt mellan företag och privatpersoner.

Postväxel

En postväxel är en skuldförbindelse som ofta används vid större affärer där man inte vill handskas med kontanter och som innehavaren kan lösa in mot kontanter hos en bank.

Preferensaktie

Preferensaktier är aktier som har viss företrädesrätt framför andra aktier.

Prejudikat

Ett prejudikat är en tidigare dom, beslut eller utslag som uppfattas som vägledande och bör följas.

Preliminärskatt

Preliminärskatt betalas in till Skatteverket och baseras på årets förväntade resultat. Preliminärskatt betalas av både företag och privatpersoner.

Premieobligation

Premieobligation ges ut av staten och är en typ av statsobligation där räntan lottas ut bland innehavarna.

Premiepension

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som kan placeras i fonder.

Preskription

Preskription innebär att en borgenär efter en viss tid förlorar rätten att driva in sin fordran från en gäldenär.

Preskriptionstid

Preskriptionstid innebär att en fordran upphör att gälla när en viss tid har förflutit utan att fordringsägaren skickat ut kravbrev.

Primärdata

Primärdata är insamling av ny information för ett visst syfte.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

Priselasticitet

Priselasticiteten visar hur efterfrågan på en vara påverkas vid en viss procentuell prisförändring.

Prisledare

Att vara billigast i sitt segment.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Produktion

Produktion är ett mätbart resultat av någon slags tillverkning.

Produktionsfaktorer

Produktionsfaktorer är en ekonomisk term för de medel som behövs för att producera varor och tjänster.

Produktivitet

Produktivitet mäter hur mycket som produceras per arbetad tidsenhet.

Proformafaktura

En proformafaktura utfärdas för att kunna visa värdet på de varor som levereras och används ofta i tullärenden.

Prognos

Prognoser är ett förändringsinstrument som företag kan använda för att justera verksamheten för att nå eller överträffa målen i budgeten.

Projekt

Ett projekt är en arbetsinsats som är väl avgränsat i tid, omfattning och kostnad.

Prokura

Prokura är en handelsfullmakt som ger en person behörighet att företräda ett handelsbolag, kommanditbolag eller enskilt företag.

Prokurist

En prokurist är en person som har fått rätten att företräda en firmatecknare i ett handelsbolag eller en enskild firma i allt som har med företaget att göra.

Protektionism

Protektionism är en regeringspolitisk handelspolitik där man genom olika åtgärder försöker skydda ett lands arbetare och industrier från utländsk konkurrens.

Prototyp

En prototyp är en testmodell av något, den första grundformen.

Provision

Provision är en rörlig lön som baseras på resultat eller omsättning.

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd beviljas av bland annat en hovrätt och Högsta domstolen för att vissa mål eller ärenden ska prövas i domstol.

Punktskatt

Punktskatt är en indirekt skatt som ökar statens intäkter och styr konsumtionen i en viss riktning.

Påminnelsefaktura

En påminnelsefaktura kan skickas ut från en borgenär till en gäldenär om kunden inte har betalat en faktura i tid.

R
Rabatt

Den ekonomiska termen rabatt betyder minskning av ursprungspriset på en tjänst eller vara.

Rak amortering

Rak amortering innebär att ett lån amorteras med samma amorteringsbelopp plus ränta vid varje betalningstillfälle.

Realisation

Realisation har i grunden två olika betydelser i företagssammanhang: försäljning till ett sänkt pris, samt förvandling av tillgångar och investeringar till likvida medel.

Realkapital

Realkapital är kapital i form av fysiska objekt som verktyg, maskiner, datorer och fastigheter.

Reavinst

Reavinst, eller realisationsvinst, är skillnaden i värde mellan ett köp och en försäljning av en tillgång.

Redovisning

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.

Redovisningsbyrå

En redovisningsbyrå hjälper företag med bokförings- och redovisningstjänster.

Redovisningskonsult

En redovisningskonsult utför redovisnings- och bokföringstjänster åt företag.

Referens

Någon som kan gå i god för dig och intyga dina kompetenser.

Referensränta

Referensränta är en räntesats som fastställs av Riksbanken.

Regressrätt

Regressrätt är när en person som har betalat en skuld åt en annan person har rätt att kräva tillbaka skulden från den som ursprungligen var betalningsskyldig.

Reklamation

Reklamation är ett förfarande som köparen kan använda sig av för att påtala ett fel, brist eller dröjsmål för en tjänst eller vara och som, i vissa fall, ger denne rätt till ersättning.

Rekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska svårigheter eller dålig likviditet, men som av tingsrätten bedöms ha en tillräckligt goda möjligheter att leva vidare.

Reporänta

Reporänta, även kallad styrräntan, är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar till och själv lånar pengar för.

Reseersättning

Reseersättning betalas ut av arbetsgivaren för kostnader som uppkommer i samband med resor i tjänsten.

Reservfond

En reservfond är ett bundet eget kapital som i aktiebolag endast får användas till att täcka förlust, öka aktiekapital eller för återbetalning till aktieägarna efter tillstånd från Bolagsverket.

Reskontra

Reskontra är en term som används inom bokföring och som visar information om transaktioner som har gjorts på ett konto. Sådan information kan till exempel vara fakturor och löner.

Restvärde

Det värde som är kvar av en investering efter avskrivning och vid slutet av dess ekonomiska livslängd kallas för restvärde.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

Resultatbudget

En resultatbudget är en beräkning av kommande intäkter och kostnader.

Resultatrapport

Resultatrapport är en rapport över ett företags intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader för en given period är företagets resultat.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Retentionsrätt

Retentionsrätt innebär att en borgenär kan hålla kvar lös egendom tillhörande en gäldenär som säkerhet för en obetald fordran.

Revers

Revers, även kallat skuldebrev, är ett skriftligt löfte om att betala en summa pengar, alternativt ett skriftligt erkännande av en skuld.

Revision

Revision är en oberoende granskning och bedömning av ett företags redovisning och förvaltning.

Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är en rapport där revisorn redovisar granskningen av ett företags räkenskaper.

Revisor

En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och ansvarar för landets penningpolitik.

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret är en statlig myndig som förvaltar statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier och lån samt hanterar banker i kris. Riksgälden lyder under Finansdepartementet.

Riskkapital

Riskkapital är pengar som investeras med hög risk i ett företag i utbyte mot inflytande, avkastning och ägarandel.

Rotavdrag

Rotavdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för arbeten som utförs i hemmet. ROT beviljas för den arbetstid som arbetet avser och gäller inte för t.ex materialkostnader.

Royalty

Royalty är ett slags ersättning till innehavare av immateriella rättigheter, som till exempel upphovsmän, varumärkesägare och patenrättsinnehavare, och betalas ut för att nyttja ett verk eller använda ett patent.

Rutavdrag

Rutavdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för hushållsarbeten i en bostad.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Räkning

Räkning är ett annat ord för faktura och är ett skriftligt betalningskrav från ett företag för en tjänst eller vara.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Räntabilitet

Räntabilitet visar ett företags förmåga att ge avkastning på kapitalet.

Räntefond

En räntefond investerar i räntebärande papper, vilket är ett samlingsbegrepp för de värdepapper som erbjuder en fast ränta under en bestämd tidsperiod.

Räntelagen

Räntelagen tillämpas på alla skulder i form av pengar och är den lag som bland annat reglerar vilken dröjsmålsränta och vilka betalningsvillkor som företag kan ta ut av en kund eller motpart.

Räntesats

Räntesatsen är räntans storlek i procent för ett lån eller ett sparande.

Ränteskillnadsersättning

Den ersättning som en låntagare ska betala till en långivare om denne bestämmer sig för att betala av ett bolån med bunden ränta i förtid kallas för ränteskillnadsersättning.

Rörelsekapital

Rörelsekapital är en redovisningsterm som omfattar ett företags omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulderna, alltså det kapital som bolaget har för att kunna finansiera den löpande verksamheten.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som används för att se hur stor procent av omsättningen som återstår för att betala av räntor och skatt. Med hjälp av rörelsemarginalen kan man även räkna ut hur mycket vinst som blir kvar efter alla rörelsekostnader är betalda.

Rörlig ränta

Rörlig ränta justeras efter den ränta som för tillfället råder på marknaden och är därför i ständig förändring.

Rörliga kostnader

Rörliga kostnader förändras med verksamhetsvolymen, till exempel när den producerade mängden ökar eller minskar.

S
SIE-fil

SIE är ett filformat för överföring av ekonomisk data mellan olika programvaror.

SINK

SINK står för Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och berör dig som arbetar i Sverige men bor i något annat land.

SRU

SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och är en kod som används för att föra över uppgifter från bokföringsprogram till inkomstdeklarationen.

SWIFT code

SWIFT code, numera ofta BIC, är en internationell standard för att identifiera banker vid utlandsbetalningar.

Sambeskattning

Sambeskattning innebär att den totala inkomst i ett hushåll slås ihop och beskattas gemensamt.

Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningar äger och förvaltar mark eller anläggningar som ägs gemensamt av delägarna i en samfällighet.

Schablonavdrag

Schablonavdrag är ett skatteavdrag som görs med ett schablonmässigt beräknat belopp i stället för de verkliga kostnaderna.

Schablonbelopp

Ett schablonbelopp är ett generellt fast belopp som är vanligt förekommande inom skatteregelverket.

Segment

Segment betyder att något är avskuret. Segmentering är en marknadsföringsstrategi för att dela upp kunder i olika målgrupper.

Sekundärdata

Sekundärdata är redan tillgänglig information som i olika syften och undersökningar kan återanvändas.

Semesterersättning

Semesterersättning är den lön man får om man inte tar ut semester.

Semesterlagen

Semesterlagen beskriver arbetstagarens rätt till semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Semestertillägg

Semestertillägget ingår i semesterlönen enligt semesterlagen och är ett extra tillägg utöver grundlönen vid semesterledighet.

Sjukersättning

Sjukersättning kan betalas till personer mellan 19 och 64 år som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som innebär att personen troligtvis aldrig mer kommer att kunna arbeta.

Sjukförsäkring

Om du inte kan arbeta på grund av en sjukdom eller en skada, kan du via en sjukförsäkring få ekonomisk ersättning för den tid du inte kan arbeta.

Sjuklöneperiod

Sjuklöneperioden är dag ett till dag fjorton som en anställd är borta från arbetsplatsen på grund av sjukdom.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Den sjukpenninggrundande inkomsten ligger till grund för beräkningen av belopp för sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, och baseras på en beräknad årlig arbetsinkomst.

Självdeklaration

Självdeklaration är ett annat ord för inkomstdeklaration, alltså en årlig handling som ska lämnas till Skatteverket där föregående års inkomster redovisas. Självdeklarationen fastställer hur mycket skatt som ska betalas.

Självkostnad

Självkostnaden beskriver företagets totala kostnader för en vara eller tjänst.

Självrisk

Självrisk är den del av försäkringen som försäkringstagaren själv måste stå för vid eventuella skadefall.

Skadestånd

Skadestånd är en del i civilrätten och är en ekonomisk kompensation vid skadegörelse.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Skatteavdrag

Skatteavdrag är ett avdrag för preliminär inkomstskatt som arbetsgivare betalar på den anställdes lön.

Skatteförfarandelagen

Skatteförfarandelagen innehåller lagar och regler som berör bland annat beskattning, skattebetalning, självdeklarationer och kontrolluppgifter. Lagen började gälla år 2012.

Skattekonto

Alla fysiska och juridiska personer som ska redovisa skatt eller avgift till Skatteverket får ett skattekonto.

Skattereduktion

Skattereduktion innebär att en privatpersons skattesats, den uträknade skatten, sänks.

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden beslutar om förhandsbesked i skattefrågor.

Skattetabell

Skattetabeller används för att räkna ut hur mycket skatt en person ska betala utifrån inkomst eller annan ersättning.

Skrivbordsundersökning

Skrivbordsundersökning är bearbetning och insamling av befintlig information till en egen studie. Skrivbordsundersökning kallas även för sekundärdata och handlar alltså om redan tillgänglig information.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Skuldränta

Skuldränta är ränta på lånade pengar eller ett företags genomsnittliga räntebelastning på dess totala skulder.

Skuldsanering

En person som har skulder som inte kan betalas under en överskådlig tid kan få hjälp med skuldsanering.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett mått på hur mycket skulder ett företag har i förhållande till sitt egna kapitalet.

Skyddsombud

Ett skyddsombud är en person som valts ut av arbetstagarna för att fungera som ombud vid planering av frågor som rör arbetsmiljön.

Slutskattebesked

Slutskattebeskedet är ett besked som skickas ut varje år efter att deklarationen har hanterats och innehåller en beräkning av den slutliga skatten.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.

Socialförsäkring

Socialförsäkringen erbjuder ekonomisk ersättning vid ålderdom, sjukdom och när man har små barn. Det omfattar pension, sjukförsäkring samt bidrag till föräldrar och föräldraförsäkring.

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Sortiment

Ett sortiment är ett utbud av varor.

Split

En split innebär att ett aktiebolags aktier delas i fler och mindre delar. Bolagets värde och aktieägarnas penningmässiga innehav förändras inte i samband med en split.

Spread

Spread är en ekonomisk term som används för att identifiera skillnader, till exempel prisnivåer. Begreppet används ofta vid köp och försäljning av aktier och andra finansiella instrument.

Stadgar

Stadgar är de regler som gäller internt för föreningar eller stiftelser.

Stagflation

Stagflation är ett nationalekonomiskt begrepp som beskriver den situation som uppstår när både inflation och stagnation inträffar samtidigt.

Stagnation

Stagnation betyder avsaknad av ekonomisk tillväxt.

Startkapital

Kapital som används för att komma igång med en verksamhet.

Statlig inkomstskatt

Den statliga inkomstskatten är den del av inkomstskatten som betalas till staten och inte till kommunen.

Statsbudget

Statsbudget är ett lands ekonomiska plan under ett år.

Statsskuld

Statsskulden är en skuld som uppkommer när staten behöver låna pengar för att inkomsterna är lägre än utgifterna.

Stiftelse

En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser.

Stiftelseurkund

Stiftelseurkund är ett dokument som ska upprättas när ett aktiebolag grundas.

Stop loss

En stop loss är en funktion som gör det möjligt att bestämma en kursnivå då banken automatiskt ska köpa eller sälja värdepapper åt dig.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.

Styrränta

Styrräntan är den ränta som banker betalar när de lånar eller placerar pengar hos Riksbanken.

Ställningsfullmakt

Ställningsfullmakt är en fullmakt som följer med en särskild befattning, ställning eller tjänst.

Subvention

Subvention är ett statligt eller kommunalt ekonomiskt stöd för att sänka priset på en produkt.

Successiv vinstavräkning

När företag redovisar pågående arbeten som upplupna intäkter kallas det för successiv vinstavräkning.

Suppleant

En suppleant är en person som ersätter en ordinarie person om denne är frånvarande i exempelvis styrelser, nämnder, parlament eller utskott.

Sveriges riksbank

Sveriges centralbank kallas för Riksbanken och det är en myndighet som ansvarar för Sveriges penningpolitik med syfte att hålla inflationen låg och stabil på lång sikt.

Swap

Swap är en benämning på ett finansiellt instrument som ofta innebär att två parter byter kassaflöden eller skulder av ett underliggande nominellt belopp.

Synergieffekter

Synergieffekter i företagsvärlden syftar på den positiva effekt företag kan få av samverkan eller fusion.

Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är summan av ett företags eget kapital och räntebärande skulder eller totala tillgångar minus räntefria skulder.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgrad är en anställds arbetstid i förhållande till heltid eller hur stor andel av ett lands arbetsföra befolkning som arbetar.

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt betalas på lön och ersättningar och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Säte

Platsen där en juridisk person har sin hemvist.

T
Tantiem

Tantiem är en belöning i form av lönetillägg som betalas ut till personer i ledande ställning.

Tariff

Tariff är en lista över avgifter, till exempel tullavgifter, eltariffer eller biljettariffer.

Taxering

Taxering är det skattemässiga värdet på en tillgång.

Teckningsoption

En teckningsoption är ett värdepapper som ger möjlighet att under en viss tidsperiod teckna en ny aktie till en fastställd kurs.

Teckningsrätt

Teckningsrätt ger aktieägare rätt att teckna nya aktier vid en nyemission.

Teknisk aktieanalys

Teknisk analys är ett verktyg för att försöka identifiera en akties sannolika kursrörelse i framtiden.

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsad anställning har start- och slutdatum.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Tillväxt

Tillväxt i ett företag är när företaget ökar sin omsättning under en längre period.

Tilläggspension

Tilläggspension en del av den allmänna pensionen som betalas ut av staten.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring, eller TGL som man ofta förkortar det, är en livförsäkring som fungerar som ett skydd för efterlevande. Det är ett skattefritt engångsbelopp och ett komplement till det statliga efterlevandeskyddet som finns för anställda.

Tjänstgöringsbetyg

Ett tjänstgöringsbetyg (även kallat arbetsbetyg) är en skriftlig referens på hur den anställde har presterat och skött sitt arbete under tiden personen har varit anställd. Betyget utfärdas vanligtvis av arbetsgivaren och brukar begäras ut av den anställde vid avslutad tjänst.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg bekräftar en anställning och stärker den anställdes meriter. Intyget utfärdas av en arbetsgivare och innehåller anställningsperioden och en beskrivning av arbetsuppgifter till den anställde.

Totalentreprenad

En totalentreprenad är när entreprenören i förhållande till beställaren ansvarar för både projektering och utförande.

Trainee

Trainee är benämningen på en person som utbildas under ett så kallat traineeprogram inom företaget där hen har börjat en anställning, med sikte mot chefs- eller specialistjobb.

Traktamente

Traktamente är en ekonomisk ersättning i samband med tjänsteresor, för att täcka en ökad kostnad för den anställda.

Transaktion

En transaktion är en affärshändelse, det vill säga ett utbyte av varor eller tjänster mot betalning, mellan två parter.

Trängselskatt

Trängselskatt är en avgift som betalas för att färdas på en viss väg vid en viss tidpunkt.

Tull

Tull är en avgift på främst importerade varor.

Turordningsregler

Turordningsreglerna visar i vilken följd de anställda på en arbetsplats får sägas upp vid exempelvis arbetsbrist.

Tvistemål

Tvistemål är en konflikt mellan civila aktörer, exempelvis företag och privatpersoner.

Täckningsbidrag

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som visar lönsamheten för en viss produkt.

Täckningsgrad

Täckningsgraden anges i procent av en varas försäljningspris och avser det täckningsbidrag som ska täcka de fasta kostnaderna.

U
Unionsinternt förvärv

Unionsinternt förvärv innebär att skyldigheten att både beräkna och redovisa moms flyttas från försäljare till köpare när varor transporteras mellan olika EU-länder.

Upphandling

Upphandling, eller offentlig upphandling, är den process offentliga sektorn använder för att köpa in varor och tjänster.

Upphovsrätt

Upphovsrätt är en ensamrätt på ett konstnärligt verk.

Upplupen kostnad

En upplupen kostnad redovisas som en interimsskuld och uppstår när en utförd prestation faktureras i efterskott.

Upplupen ränta

Upplupen ränta är räntekostnader eller ränteintäkter som tillhör räkenskapsåret men som inte ännu betalats eller erhållits.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tiden från en anställning sägs upp, av antingen arbetsgivare eller arbetstagare, fram till dess att anställningen faktiskt upphör.

Utbetalning

En utbetalning är en affärstransaktion då pengar betalas ut.

Utbud

Ett utbud är den totala kvantiteten av de varor eller tjänster som erbjuds av alla säljare på en marknad.

Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.

Utgående behållning

Den likviditet som finns i slutet av en månad när man gör en likviditetsbudget. Förkortas ofta med UB.

Utgående moms

Utgående moms är en skatt som läggs på försäljningspriset av en vara eller en tjänst.

Utlägg

Ett utlägg är en utgift som betalas för någon annans räkning.

Utlåningsränta

Utlåningsränta är den kostnad en låntagare måste erlägga för att låna pengar av en långivare.

Utmätning

En utmätning betyder att Kronofogden beslutar om att använda den skuldsattes egendomar för att betala av skulderna.

V
VAT-nummer

Value added tax number (VAT), är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer - en form av momsnummer som används vid handel mellan företag.

VD

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.

Valberedning

En valberedning är en arbetsgrupp som valts ut inom en organisation, till exempel en förening, ett bolag eller ett politiskt parti, med uppgift att välja ut kandidater till dess styrelse.

Valuta

Valuta är en godkänd form av pengar, ett betalningsmedel, och används för betalning av varor och tjänster.

Valutahandel

Valutahandel är när man handlar med valutor och köper en valuta i utbyte mot en annan.

Valutakurs

En valutakurs anger hur mycket en valuta kan växlas mot i förhållande till en annan valuta.

Varukostnad

Varukostnad är inköpskostnaden inklusive eventuell hemtagningskostnad för de varor ett företag köper in under en viss period.

Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.

Varumärke

Varumärken är specifika namn, symboler, tecken, associationer som särskiljer företag, produkter eller tjänster från andra liknande dito.

Vederlag

Vederlag är en ersättning för en utförd prestation, till exempel lön.

Venture capital

Riskkapital som investeras i unga bolag där man ser stor potential kallas för venture capital.

Verifikation

En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är en skriftlig rapport som beskriver hur en förening har varit uppbyggd och vilken verksamhet man har haft under det senaste verksamhetsåret.

Vikariat

Vikariat är en tidsbegränsad anställning där en person arbetar i stället för en annan person som av någon anledning är ledig.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.

Vinstdisposition

Vinstdisposition är fördelningen av företagets vinst.

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje intjänad krona som blir till vinst.

Vision

Vision är det som ett företag eftersträvar att uppnå och att bli i framtiden. Visionen fungerar som en ledstjärna för företaget och dess medarbetare.

Visstidsanställning

Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning.

Vite

Vite är belopp som en part måste betala om denne inte följer en myndighets beslut, och fungerar således som ett slags påtryckningsmedel.

Värdeminskning

Värdeminskning är ett annat ord för avskrivning, och innebär att du får dra av utgiften för ett inköp genom att dela upp den på flera år.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för fysiska dokument, eller dess digitala motsvarigheter, med ett värde. Exempel på värdepapper är aktier, fonder och obligationer.

Världsbanken

Världsbanken är ett internationellt organ som tillsammans med Internationella valutafonden arbetar för att upprätthålla en ökad världshandel, stabil världsekonomi och ekonomisk tillväxt i världens länder.

Växelkurs

En växelkurs anger hur mycket en valuta kan köpas eller säljas (växlas) för i en annan valuta.

W
Warranter

Warranter är värdepapper som ger en möjlighet att ta del av förändringen i ett värdepappers kurs, utan att man behöver sälja eller köpa själva värdepappret.

Webbutik

En webbutik är en butik som drivs på internet.

Å
Ångerrätt

Ångerrätt innebär rätten att returnera en vara.

Årsbokslut

Årsbokslut är ett årligt avslut av ett företags räkenskaper.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Återbäring

Återbäring är en återbetalning av pengar till exempel en bonus eller en skatteåterbäring.

Återförsäljare

En återförsäljare är ett företag som säljer till slutkonsument.

Återrapporteringsfil

Återrapporteringsfiler är sådana filer som hämtas från banken och läses in i ett ekonomisystem för att rapportera när fakturor blivit betalda.

Ö
Överförmyndare

En överförmyndare eller överförmyndarnämnd finns i alla Sveriges kommuner och har utnämnts av kommunfullmäktige för att ha tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Överkurs

Överkurs är den del som överstiger det nominella värdet på en aktie.

Överkursfond

Överkursfond är en post som finns i balansräkningen, den ingår i det fria egna kapitalet.

Överskott

Överskott är något som blir över. I företagssammanhang betyder överskott ett företags samlade vinster efter skatt.

Övertid

Övertid är arbetstid utöver ordinarie arbetstid, beordrad och godkänd av arbetsgivaren. Övertid kompenseras normalt med en övertidsersättning.