Periodisering

Periodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs i de tidsperioder då de intjänats eller förbrukats.

Periodisering – en grundläggande bokföringsprincip

Kopiera länk hit

Periodisering används inom bokföring och innebär att utgifter och inkomster bokförs på de perioder, alltså på de månader och år, då de förbrukats respektive tjänats in även om själva betalningen sker vid något annat tillfälle. Det kallas för periodiserad utgift och periodiserad inkomst. En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen ge en så enhetlig, tydlig och jämförbar redovisning som möjligt och när inkomsterna och utgifterna genom periodisering hamnar på rätt period i bokföringen ger det en mer rättvisande bild av företagets resultat . Ett exempel är att leverantörsfakturor för december ibland erhålls först i januari. För att de ska bokföras under rätt period ska de periodiseras. Det samma kan även gälla företagets kundfakturor för varor och tjänster som levererats under december men som fakturerats först i januari. Kostnaden och intäkten ska i dessa fall periodiseras till december för att hamna i rätt period.

Periodisering – en grundläggande bokföringsprincip

Kopiera länk hit

Periodiseringar i samband med års- eller månadsbokslut ger företagsledningen relevant information för att kunna styra och utveckla företaget. Om den ekonomiska rapporteringen inte ger korrekt beslutsunderlag är det svårt att fatta bra beslut när till exempel företaget måste göra nödvändiga kostnadsbesparingar eller när det finns ekonomiska resurser för expansion och nya investeringar.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag

Relaterade ord
Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.