Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

Resultaträkning

Kopiera länk hit

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret. Resultaträkningen är en väsentlig del av de finansiella rapporter som ett företag gör och är tillsammans med balansräkningen delar av årsredovisningen som ett företag är skyldig att upprätta.

Resultatbudget

Kopiera länk hit

En resultatbudget visar på företagets långsiktiga överlevnad och är en plan över framtida intäkter och kostnader vanligtvis för ett verksamhetsår. Viktigt att fundera på är vilka intäkter och kostnader som kommer att uppstå under året för att säkerställa ett positivt resultat och företagets överlevnad. Resultatbudgeten innehåller delbudgetar som anpassas efter företagets verksamhet. En vanlig delbudget för intäkter är försäljningsbudget och för kostnader personalbudget.

Resultatrapport

Kopiera länk hit

En resultatrapport är en uppställning över en periods intäkter och kostnader. Samma som resultaträkning.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Resultatbudget

En resultatbudget är en beräkning av kommande intäkter och kostnader.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Resultatrapport

Resultatrapport är en rapport över ett företags intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter och kostnader för en given period är företagets resultat.