Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

En intäkt är en periodiserad inkomst , vilket innebär en inkomst för ett utfört arbete eller när produkter som en faktura avser har kommit fram till mottagaren. En inkomst är de pengar som betalas in på fakturadatumet efter att en produkt eller tjänst är såld. Intäkten är själva värdet på produkten eller tjänsten som levererats under en viss tid. Med andra ord, värdet av försäljningen under en tidsperiod. Vanligtvis mäter man intäkterna hos en verksamhet under en längre period, mellan sex och tolv månader, detta för att få en tydligare resultatbild.

Intäkter i bokföringen

Kopiera länk hit

Företag måste redovisa sina intäkter och kostnader varje räkenskapsår. För att ta reda på ett företags resultat räknar man ut skillnaden mellan sina intäkter och kostnader . Inom redovisning är det alltså viktigt att skilja på inkomster och intäkter då de bokförs på olika sätt. Inkomsterna uppstår vid faktureringstillfället, medan intäkter uppstår i takt med att man levererar den fakturerade produkten eller utför den fakturerade tjänsten. En intäkt är alltså en periodiserad inkomst. Ibland kan det uppstå otydligheter kring vilka intäkter som genererats under vilket år. För att avgöra vilket räkenskapsår som intäkterna ska bokföras på, tittar man på tidpunkten då själva arbetet/prestationen utfördes och inte när fakturan skickades iväg eller betalades.

Skillnaden mellan inbetalning, inkomst och intäkt

Kopiera länk hit

När man pratar om inbetalningar , inkomster och intäkter är det lätt att blanda ihop begreppen. För att förtydliga skillnaden mellan de olika orden kan man säga att en inbetalning är själva tillfället då pengar kommer in till företaget. En inkomst är den ersättning som företag ska få av köparen för en vara eller en tjänst. Intäkten är den del av inkomsterna som hänför sig till en viss period, exempelvis räkenskapsåret.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Inbetalning

När en kund betalar för en vara eller en tjänst tar man emot en inbetalning. En inbetalning sker när likvida medel kommer in till ett företag.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.