Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

En del resurser förbrukas omgående, medan andra används under en längre tid. Ett exempel är fordon. Om du köper en bil för 200 000 kronor är totalbeloppet själva utgiften . Låt oss säga att bilen ska användas och skrivas av över fem år. Då ska den skrivas av med 20 procent årligen.

  • Kostnaden för ett år motsvarar då bilens avskrivning under samma period. Så här ser uträkningen ut: 200 000 (utgiften)/5 (år)= 40 000 kronor = kostnaden under ett år.

Olika typer av kostnader

Kopiera länk hit

Det finns flera olika typer av kostnader i ett företag, bland annat kalkylmässiga och bokföringsmässiga kostnader. Bokföringsmässiga kostnader styrs av redovisningslagar och i viss mån skattelagar, vilket inte kalkylmässiga kostnader gör. Vissa bokföringsmässiga kostnader är inte skattemässigt avdragsgilla, exempelvis privata sjukförsäkringar. Andra exempel på kostnader är sär- och samkostnader, rörliga och fasta kostnader och indirekta och direkta kostnader.

Rörliga och fasta kostnader

Kopiera länk hit

Rörliga kostnader är kostnader som påverkas av verksamhetsvolymen, till exempel kostnaden för råmaterial i en tillverkningsprocess. Dessa kostnader förändras ständigt i takt med att produktionsvolymen ökar eller minskar. Motsatsen till rörliga kostnader är fasta kostnader . Dessa förblir densamma oberoende av hur verksamhetsvolymen förändras. Ett exempel på fasta kostnader är bland annat hyra för en fabriksbyggnad som är densamma oberoende av om produktionsvolymen är hög eller låg.

Sär- och samkostnader

Kopiera länk hit

Sär- och samkostnader används ofta i samband med bidragskalkyler. När ett företag vill räkna ut verksamhetens lönsamhet kan de använda sig av bidragskalkyler. Särkostnader är kostnader som endast är hänförliga till en viss produkt eller tjänst. Om man slutar tillverka en viss produkt uppstår heller inte den produktens rörliga kostnader längre. Samkostnader avser hela företaget, bland annat kostnad för företagsledning och administration.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Fasta kostnader

Fasta kostnader förändras inte med verksamhetsvolym. Exempel på fasta kostnader är lokalhyror.

Rörliga kostnader

Rörliga kostnader förändras med verksamhetsvolymen, till exempel när den producerade mängden ökar eller minskar.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.