Rörliga kostnader

Rörliga kostnader förändras med verksamhetsvolymen, till exempel när den producerade mängden ökar eller minskar.

Kostnader i ett företag

Kopiera länk hit

En kostnad i ett företag är en periodiserad utgift. En kostnad uppkommer när man förbrukar resurser, en utgift uppkommer vid anskaffningstillfället och en utbetalning uppkommer vid själva betalningstillfället. Kostnader kan delas upp i olika typer, till exempel kalkylmässiga och bokföringsmässiga kostnader, sär- och samkostnader, indirekta och direkta kostnader och rörliga och fasta kostnader.

Rörliga och fasta kostnader

Kopiera länk hit

Rörliga kostnader är volymspecifika kostnader och varierar med verksamhetsvolymen. Verksamhetsvolym i det här sammanhanget avser antal tillverkade enheter, antal sålda produkter eller liknande. En rörlig kostnad förändras i takt som produktionsvolymen ökar eller minskar. När volymen ökar i företaget ökar även den rörliga kostnaden och när volymen minskar så minskar även den rörliga kostnaden. Exempel på rörliga kostnader är materialkostnader. Fasta kostnader förändras inte direkt med verksamhetsvolymen och exempel på fasta kostnader är lokalhyra, försäkringar och personalkostnader.

Olika typer av rörliga kostnader

Kopiera länk hit

Det finns olika typer av rörliga kostnader. Proportionellt rörliga kostnader är kostnader som ökar och minskar med verksamhetsvolymen. Om verksamhetsvolymen är stabil är kostnaden per enhet oförändrad. Med progressivt rörliga kostnader menar man kostnader som ökar snabbare än verksamhetsvolymen. När verksamhetsvolymen ökar så ökar även kostnaden per enhet. Det kan till exempel vara lönekostnader vid övertidstillägg. Till sist har vi degressivt rörliga kostnader som är kostnader som ökar långsammare än verksamhetsvolymen. När verksamhetsvolymen ökar minskar kostnaden per enhet, till exempel kan det handla om materialkostnader med mängdrabatt.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv med automatiserade program och tjänster och/eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Utbetalning

En utbetalning är en affärstransaktion då pengar betalas ut.