Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

En produkt är en vara eller tjänst

Kopiera länk hit

En produkt är det objekt som erbjuds till försäljning. En produkt är antingen en tjänst eller en vara. Varje produkt tillverkas till en kostnad och säljs därefter till ett pris. Produktens pris beror på marknaden , kvaliteten , marknadsföringen och det segment produkten är riktad mot.

En produkt kan vara materiell eller immateriell

Kopiera länk hit

En produkt kan klassificeras som materiell eller immateriell. En materiell produkt är ett fysiskt föremål som kan uppfattas som genom beröring såsom byggnader, fordon eller kläder. En immateriell produkt är motsatsen till en materiell produkt och kan uppfattas indirekt såsom en försäkring eller tjänst.

Relaterade ord
Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Kvalitet

Kvalitet är värdet på de egenskaper en produkt eller tjänst har.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.