Fasta kostnader

Fasta kostnader förändras inte med verksamhetsvolym. Exempel på fasta kostnader är lokalhyror.

Kostnader i ett företag

Kopiera länk hit

En kostnad i ett företag är en periodiserad utgift. En kostnad uppkommer när man förbrukar resurser, en utgift uppkommer vid anskaffningstillfället och en utbetalning uppkommer vid själva betalningstillfället. Kostnader kan delas upp i olika typer, till exempel kalkylmässiga och bokföringsmässiga kostnader, sär- och samkostnader, indirekta och direkta kostnader och rörliga och fasta kostnader.

Fasta och rörliga kostnader

Kopiera länk hit

En fast kostnad förändras inte med verksamhetsvolymen, alltså med antal tillverkade enheter eller antal sålda produkter . Den fasta kostnaden är densamma oberoende av den producerade mängden. Exempel på fasta kostnader är lokalhyra och löner till tillsvidareanställd personal. En rörlig kostnad varierar med verksamhetsvolymen. Den förändras alltså när produktionsvolymen ökar eller minskar, till exempel materialkostnader. I verkligheten är fasta kostnader inte helt fasta utan ändras också ofta stegvis vid volymförändringar. Vid en större expansion kan ett företag behöva investera i nya lokaler eller uppdatera till nya maskiner för att klara den ökade produktionen vilket innebär en förändring i de fasta kostnaderna.

Olika typer av fasta kostnader

Kopiera länk hit

Den första gruppen kallas för helt fasta kostnader och dessa är alltid lika stora även när verksamheten står stilla. Ibland kallas dessa kostnader för stilleståndskostnader. Ett företag har driftsbetingade fasta kostnader när verksamheten är i drift, till exempel lokalens belysning och el- och vattenförbrukning. Den sista gruppen kallas för halvfasta kostnader och är den vanligaste typen av fasta kostnader. Denna kostnad ökar stegvis, till exempel maskinkostnader. Halvfasta kostnader är irreversibla eller reversibla. Vid en irreversibel halvfast kostnad minskar inte företagets kostnader även om volymen skulle minskar igen i framtiden.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv med automatiserade program och tjänster och/eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Utbetalning

En utbetalning är en affärstransaktion då pengar betalas ut.