Avskrivningar

Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Avskrivning av tillgångar

Kopiera länk hit

Avskrivningar sker vanligtvis på anläggningstillgångar med en begränsad ekonomisk livslängd såsom fastigheter, fordon eller maskiner. Vissa typer av immateriella tillgångar såsom patent , upphovsrätt eller dataprogram kan också skrivas av. Ett företag som använder regelverket K2 (ett förenklat regelverk för redovisning som passar mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar) får tillämpa linjär, degressiv, produktionsberoende och i särskilda fall progressiva avskrivningar. Men linjär avskrivning är vanligast.

Vad är linjär avskrivning?

Kopiera länk hit

Linjär avskrivning är den mest använda metoden för att beräkna avskrivningar för anläggningstillgångar. Metoden innebär att man gör lika stora årliga avskrivningar under dess ekonomiska livslängd.

Hur bokförs avskrivningar?

Kopiera länk hit

I bokföringen ses avskrivningar som en kostnad i och med att tillgången minskar i värde över tid. Kostnaden redovisas i resultaträkningen medan tillgångarna redovisas i balansräkningen .

Automatiska avskrivningar med Fortnox Anläggningsregister

Kopiera länk hit

Med Fortnox Anläggningsregister får du en smidig överblick över ditt företags tillgångar, inventarier, garantisedlar och avskrivningar via det tydliga registret. Dessutom överförs avskrivningarna automatiskt till din dagliga bokföring.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Patent

Ett patent ger en ensamrätt på att dra kommersiell nytta av en uppfinning.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Upphovsrätt

Upphovsrätt är en ensamrätt på ett konstnärligt verk.