Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Balansräkning redovisas i årsredovisningen

Kopiera länk hit

Utöver balansräkningen redovisas en resultaträkning , en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse i en årsredovisning . Balansräkningen består av företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Ett företags tillgångar ska alltid vara balanserade mot företagets skulder och ägarnas investeringar i en balansräkning.

Vad innehåller en balansräkning?

Kopiera länk hit

En balansräkning består av tillgångar, skulder och eget kapital. Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar i balansräkningen. Anläggningstillgångar såsom exempelvis maskiner och inventarier är tillgångar som är avsedda att användas i mer än ett år. Omsättningstillgångar som exempelvis varulager och kassa är tillgångar som istället är avsedda att omsättas inom ett år. Skulder delas i balansräkningen upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Långfristiga skulder såsom exempelvis banklån är skulder som förfaller efter mer än ett år medan kortfristiga förfaller inom ett år. Exempel på kortfristiga skulder är moms och leverantörsskulder. Eget kapital är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Om ett företags tillgångar är större än skulderna är det egna kapitalet positivt. Om istället skulderna är större än tillgångarna är det egna kapitalet negativt och beror ofta på att företaget gått med förlust .

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Förlust

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är en rapport där revisorn redovisar granskningen av ett företags räkenskaper.