Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Eget kapital kan både öka och minska

Kopiera länk hit

Eget kapital är en term som används i redovisningssammanhang och visar på skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, företagets egna medel, i en verksamhet. Det egna kapitalet ökar när ägarna sätter in aktiekapital och när företaget går med vinst. Om företaget går med förlust eller lämnar aktieutdelning minskar det egna kapitalet. Det egna kapitalet kan alltså både öka och minska. I redovisningen syns det egna kapitalet på kreditsidan i balansräkningen eftersom man kan säga att det egna kapitalet är en skuld till ägarna. Om det egna kapitalet är stort i förhållande till inlånat kapital visar detta på en ekonomisk styrka och god kreditvärdighet. Eget kapital kan ses som företagets förmåga att överleva och ett stort eget kapital ger företaget styrka under perioder med lägre omsättning och/eller vinst.

Bundet och fritt eget kapital

Kopiera länk hit

I ett aktiebolag delas det egna kapitalet in i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det bundna kapital är till exempel det aktiekapital som ägarna satt in i företaget som ett startkapital eller vid ett aktieägartillskott och får bara disponeras i verksamheten. Fritt eget kapital är till exempel verksamhetens vinst, vilken kan användas i verksamheten eller delas ut till ägarna i form av aktieutdelning. Vinstutdelningen får dock aldrig vara så stor så att det äventyrar verksamhetens ekonomiska situation. I en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag finns inget aktiekapital och det egna kapitalet delas inte in i bundet och fritt eget kapital. Insättningar och uttag redovisas löpande och bokförs mot det egna kapitalet som då ökar och minskar. I bokslutet bokförs årets resultat i det egna kapitalet.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.