Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder är skulder inom ett företag som måste betalas inom ett år.

Vad räknas som en kortfristig skuld?

Kopiera länk hit

Till kortfristiga skulder räknas alla de skulder som ett företag har som har en kort löptid och måste betalas inom ett år. Det är en grupp skulder som ingår i företagets balansräkning och som ska vara helt återbetald högst ett år från och med det att balansräkningen togs fram. De skulder som har en längre löptid än ett år räknas som långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är skatteskulder, leverantörsskulder, skulder till anställda samt moms och interimsskulder. När en kortfristig skuld har återbetalats ska den bokföras i balansräkningen. Skulle skulden strykas ska den bokföras både i balansräkningen och i resultaträkningen , då som en intäkt.

Vad räknas som en skuld?

Kopiera länk hit

Kortfristiga skulder är alltså en grupp skulder som måste betalas inom ett år. Men vad räknas egentligen som en skuld ? Skulder är företagets tillgångar minus företagets eget kapital. Skulder bokförs på kreditsidan i balansräkningen och visar hur företaget har finansierat sina tillgångar. Även företagets egna kapital, till exempel företagets egna medel, bokförs i kredit. Eget kapital är också en slags skuld – en skuld till ägarna. Det är alltså de pengar som ägarna investerar i företaget samt de resultat (vinst eller förlust) som företaget gör varje räkenskapsår. Det egna kapitalet är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder och kallas ibland även för företagets substansvärde.

Skillnad på kortfristiga skulder och långfristiga skulder

Kopiera länk hit

Det som skiljer kortfristiga skulder från långfristiga skulder är löptiden, alltså inom vilken tid skulderna måste betalas. De kortfristiga skulderna måste betalas inom ett år, och alla de skulder som förfaller först efter ett år räknas helt enkelt som långfristiga skulder. Långfristiga skulder kan till exempel vara checkräkningskredit, banklån, obligationer och kontokrediter. Förmågan att kunna betala sina kortfristiga skulder visar om man är likvid eller inte. Det är helt enkelt ett tecken på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga, och därför pratar man ofta om likviditet i samband med kortfristiga skulder. Det företag som inte har tillräckligt med likvida medel för att kunna betala sina kortfristiga skulder kallas istället för illikvid.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.