Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.

Ett företags likviditet visar på dess kortsiktiga betalningsförmåga

Kopiera länk hit

Likvida medel är pengar som finns tillgängliga och som kan användas omedelbart. Till ett företags likvida medel räknar man pengar i företagets kassa och pengar som finns på företagets bankkonton. Ibland kan även kundfordringar räknas in. Aktier , fonder och obligationer ingår inte i företagets likvida medel. Ett företag måste ha tillgång till likvida medel för att kunna betala fakturor, löner och andra kostnader men också för att kunna expandera och investera. Hur mycket likvida medel ett företag har är ett mått på hur väl företaget kan hantera oväntade kostnader och utgifter. När man talar om ett företags likviditet refererar man just till företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Likviditetsbrist är helt enkelt brist på likvida medel och kan uppstå om företagets kunder betalar sina fakturor sent eller vid helt uteblivna betalningar. Det finns metoder för att öka ett företags likviditet. Detta kan göras genom företagslån, checkkrediter och factoring men även genom tillskott från ägarna i form av nyemission , minskat varulager och avyttringar av tillgångar. Det bästa sättet att få en god likviditet i företaget är att stärka kassaflödet genom ökad försäljning och bygga upp en buffert. De likvida medel som ett företag har ska förräntas på bästa sätt för att ge en bra avkastning . En för hög likviditet kan vara en nackdel då det kan vara svårt att förränta tillgångarna effektivt och detta kan bromsa företagets avkastningsmöjligheter.

God kontroll av likvida medel med en likviditetsbudget

Kopiera länk hit

För ett företag är det viktigt att ha koll på sina likvida medel. Det behövs för att kunna betala skulder och leverantörsfakturor men även för att kunna hantera plötsliga utgifter. Om företaget befinner sig i en expansiv fas behövs god tillgång av likvida medel för att klara tillväxten. Att upprätta en likviditetsbudget är ett bra sätt att få en överblick över företagets likvida medel. I en likviditetsbudget ser man alla kommande in- och utbetalningar och på så sätt får man en god bild av betalningsförmågan och kan planera verksamheten efter den.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar.

Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.