Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Allt ett företag äger kallas för tillgångar. Inom redovisningssammanhang motsvarar tillgångarna hela summan av det bokförda värdet på förmögenheten. Tillgångar kan vara allt från egendom och immateriella rättigheter till banktillgodohavanden.

Hur fördelas tillgångar i balansräkningen?

Kopiera länk hit

När ett företag redovisar vilka tillgångar som finns i verksamheten görs detta i företagets balansräkning . Balansräkningen är en rapport som tillsammans med resultaträkningen hör till några av de viktigaste finansiella rapporterna i ett företag. I en balansräkning, och i noterna till balansräkningen, finns ett företags tillgångar specificerade och man kan även se i vilken utsträckning tillgångarna är finansierade med eget och främmande/lånat kapital. I bokföringen delar man upp företagets tillgångar i olika kategorier - anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

Kopiera länk hit

När du ska redovisa företagets tillgångar i bokföringen måste de först delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Tillgångar som faller in under anläggningstillgångar är bland annat immateriella, materiella och finansiella. Det kan handla om hyresrätter, inventarier och installationer, sådant som företaget ska använda under kommande år. Omsättningstillgångar är sådant som används löpande under året, exempelvis varulager och kundfordringar. Den här sortens tillgångar är avsedda att säljas eller förbrukas, därav namnet omsättning . Även kassa och banktillgodohavanden är omsättningstillgångar.

Bokför tillgångar

Kopiera länk hit

I samband med att man upprättar ett bokslut gör man avskrivningar på anläggningstillgångarna. Man gör avskrivningar på anläggningstillgångar för att ta hänsyn till den värdeminskning som uppstår i samband med förslitning och föråldring. Avskrivningar inom bokföring ses som en kostnad eftersom de motsvarar värdet av en eller flera förbrukade resurser. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen medan själva tillgångarna redovisas i balansräkningen.

Relaterade ord
Avskrivningar

Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Värdeminskning

Värdeminskning är ett annat ord för avskrivning, och innebär att du får dra av utgiften för ett inköp genom att dela upp den på flera år.

Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.