Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.

Ett varulager är något som ska förbrukas eller omsättas. Inom bokföring ska varulager redovisas som omsättningstillgångar och finnas med i balansräkningen . Man behöver regelbundet utföra värderingar av sitt varulager för att veta om det finns vinster eller förluster som ska realiseras. Lagertillgångar kan vara allt från råvaror och förbrukningsvaror till färdigvaror. Om ett företag bedriver handel med värdepapper, såsom aktier och obligationer , räknas även dessa som lagertillgångar. Vanligtvis delar man in varulager i undergrupper, bland annat:

  • Råvaror

  • Handelsvaror

  • Pågående arbeten för en annan parts räkning

  • Leverantörsförskott

Inventering och värdering av lager

Kopiera länk hit

Ett varulager måste värderas regelbundet för att fastställa om det ligger vinst eller förlust i lagret. En värdering ska alltid genomföras under den sista dagen av företagets räkenskapsår . Det genomförs då en inventering, vilket ett företag ska göra minst en gång per år enligt lag. För verksamheter vars varulager värde understiger 5 000 kronor behöver inte lagret tas upp i det förenklade årsbokslutet. Istället ser man inköpen, och de varor som eventuellt fanns vid årets början, som en kostnad .

Värdera varulager – två olika principer

Kopiera länk hit

När företag ska värdera sina varulager utgår man huvudsakligen från två olika lagervärderingsprinciper. Dessa är FIFO (först in, först ut) och lägsta värdets princip (LVP). Enligt FIFO-metoden görs antagandet att de varor som köptes in till lagret först också är de varor som kommer att lämna lagret först. Anledningen till detta är för att kunna bedöma ett lagers värde om varor av samma slag köpts in vid olika tidpunkter till olika pris. Lägsta värdets princip innebär att företaget jämför anskaffningsvärdet med det faktiska värdet. Lagret skall alltid värderas till det lägsta av dessa två värden.

Smart lagerhantering med Fortnox Lager

Kopiera länk hit

Om du har ett lager är det viktigt att du har superkoll på alla artiklar - vilka som finns i lager, vart de finns och om de kan lovas kund. Med Fortnox Lager ser du enkelt till att ditt lager hålls uppdaterat i realtid, tack vare automatisk bokföring av lagervärdesförändringar.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Förlust

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång i ett företag förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt. Motsatsen till omsättningstillgångar är anläggningstillgångar.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.