Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Oavsett vilken typ av företag du driver, exempelvis enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag, är det viktigt att ha god kontroll på bokföringen. Bokföringen hos ett företag är dokumentationen om de ekonomiska händelserna, dvs intäkter och kostnader, samt tillgångar och skulder. Räkenskapsåret motsvarar ofta, men inte alltid, kalenderåret och löper då från 1 januari till 31 december. Under företagets första år börjar räkenskapsåret dock den dag företaget registrerades hos Bolagsverket och är därmed oftast kortare än 12 månader under det första året. Du kan dock välja att förlänga ditt räkenskapsår.

Vad menas med ett brutet räkenskapsår?

Kopiera länk hit

Ibland är ett räkenskapsår annat än ett kalenderåret. Då kallas det för ett brutet räkenskapsår. Reglerna kring brutet räkenskapsår är att året ska börja den första dagen i en kalendermånad och avslutas den sista dagen i den påföljande 12:e månaden. Alltså, om ett brutet räkenskapsår börjar 1 maj 2020 avslutas det 31 april 2021.

Förlängt räkenskapsår

Kopiera länk hit

Du kan som sagt välja att förlänga ditt räkenskapsår. Räkenskapsåret kan dock som längst bli 18 månader. För enskild firma, där ett räkenskapsår ska följa kalenderåret, betyder det att räkenskapsåret endast kan förlängas om företaget startas under andra halvan av året.

För aktiebolag finns möjligheten att välja räkenskapsår som inte följer kalenderåret. Då kan räkenskapsåren förlängas enligt följande:

  • Räkenskapsår 1 januari–31 december: 1 juli

  • Räkenskapsår 1 maj–30 april: 1 november

  • Räkenskapsår 1 juli–30 juni: 1 januari

  • Räkenskapsår: 1 september–31 augusti: 1 mars

Lag på årsredovisning

Kopiera länk hit

Senast sju månader efter utgången av ett räkenskapsår måste företag skicka in sin redovisning till Bolagsverket. Bokslutet ligger till grund för årsredovisningen och är helt enkelt en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Redovisningen visar om företaget gått med vinst eller förlust samt hur resultat- och balansräkningen ser ut. Resultaträkningen är en rapport som visar företagets intäkter, kostnader och resultat under året. Balansräkningen redovisar företagets tillgångar och skulder på balansdagen. För dig som driver eget företag kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en redovisningsbyrå. Det är viktigt att vara noga med bokföringen, som kräver både kunskap och tid.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Redovisning

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.