Redovisning

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.

Bokföring och redovisning

Kopiera länk hit

Redovisning är ett vidare begrepp än bokföring även om termerna ofta används synonymt. När du bokför registrerar du företagets fakturor, kvitton och andra underlag fysiskt eller digitalt enligt bokföringslagens kontantmetod eller faktureringsmetod. Alla affärshändelser ska bokföras löpande, så kallad grundbokföring, men även i en systematisk ordning efter konton, huvudbokföring. Till varje affärshändelse ska det finnas en verifikation som visar att transaktionen genomförts. I redovisningen brukar man även inkludera bokslut , deklaration och rapportsammanställningar som kan ligga till grund för beslut om verksamhetens utveckling. Syftet med redovisning är att ge en grundläggande bild av företagets verksamhet och resultat. Redovisningen avgör till exempel hur näringsverksamheten ska beskattas och i aktiebolag ligger en granskning av redovisningen som grund för beslut om styrelsens och den verkställande direktörens ansvarsfrihet, samt eventuell vinstutdelning. I större företag granskas ofta redovisningen av en oberoende revisor som tar ställning till om redovisningen ger en rättvisande bild av företaget. Vilka delar av redovisningen som ska genomföras enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen varierar beroende på företagsform och omsättning . Redovisning ska alltid ske enligt god redovisningssed. Det betyder att redovisningen ska ske enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Extern och intern redovisning

Kopiera länk hit

Redovisning brukar delas upp i extern och intern redovisning. Den externa redovisningen är företagets offentliga redovisning som ska ge en grundläggande och rättvisande bild av företagets situation för en bestämd tidsperiod. Den visar på verksamhetens utveckling, balans och resultat och kan vara intressant för intressenter utanför företaget. Den interna redovisningen används inom företaget som underlag för verksamhetens styrning, kontroll och utveckling.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.