Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokföring i praktiken

Kopiera länk hit

Bokföring är en sammanställning över affärshändelser som ett företag har. Alla affärshändelser i ett företag måste bokföras men kraven på hur ofta du måste bokföra beror på vilken typ av affärshändelser det gäller. Affärshändelser inkluderar exempelvis försäljning, inköp, lön och skatt . För varje affärshändelse måste det finnas en verifikation med underlag som visar att transaktionen genomförts. Exempel på underlag till verifikationer är kvitton och fakturor . Affärshändelserna förs in i en huvudbok där de presenteras i systematisk ordning utefter konto. Många av nutidens bokföringsprogram hjälper dig att bokföra till exempel inbetalningar och utbetalningar och kvitton automatiskt. Allt för att din bokföring ska vara uppdaterad och du ska ha en bättre koll.

Kontantmetoden eller faktureringsmetoden?

Kopiera länk hit

Det finns två olika metoder som du kan göra din bokföring på, kontantmetoden och faktureringsmetoden. Om ditt företag omsätter mindre än 3 miljoner kronor kan du välja metod, men omsätter du mer än så måste du tillämpa faktureringsmetoden. Att använda kontantmetoden innebär att du inte bokför dina kund- och leverantörsfakturor förrän du fått betalat från kunden respektive betalt din leverantör . Kontantmetoden innebär att du bokför inköp och försäljning när betalningen sker. När du bokför enligt faktureringsmetoden bokför du kundfakturan när du skapat den och leverantörsfakturan när du fått den. Om ditt företag är momspliktigt redovisar du momsen direkt. Det innebär att kostnaden och intäkten kommer på rätt period och du får information från bokföringen som är mer aktuell än om du skulle använda kontantmetoden, det vill säga att du ser att du har en fodran på kund och att du har en skuld till din leverantör. Sedan bokför du leverantörs- och kundfakturorna vid betalningstillfället.

Vad innebär bokföringslagen?

Kopiera länk hit

Enligt bokföringslagen måste du bokföra alla kontanta in- och utbetalningar senast påföljande arbetsdag. Har du kontanta affärer och inte bokför varje dag så för du in alla kassaförändringar i en kassajournal/bok . I kassaboken noterar du affärshändelsens datum, anger vad affärshändelsen avser, in- och utbetalningens belopp och saldo. Saldot ska givetvis hela tiden stämma överens med de pengar som finns i kassan. I de allra flesta fall så sköts detta automatiskt av ditt kassasystem.

Ingående balans

Kopiera länk hit

Det första steget när du börjar bokföra är att föra in företagets ekonomiska ställning vid bokföringsårets början, vilket kallas för ingående balans. Bara balanskonton (konton i kontoklass 1 och 2) ska ha ingående balans och tillgångarna ska balansera – tillgångarna ska vara lika stora eget kapital och skulder. Om du redan har ett aktivt företag är det den utgående balansen från föregående bokslut som förs över och blir ingående balans för det nya bokföringsåret.

Bokslut

Kopiera länk hit

Varje näringsverksamhet måste sammanställa årets bokföring efter räkenskapsårets slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. Bokslutet måste upprättas i form av antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning beroende på företagsform .

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring - arbeta själv, automatiserat eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Affärshändelse

När en ekonomisk transaktion dokumenteras genom en verifikation i företagets bokföring, kallas det för en affärshändelse.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Inbetalning

När en kund betalar för en vara eller en tjänst tar man emot en inbetalning. En inbetalning sker när likvida medel kommer in till ett företag.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kassabok

I kassaboken ska företagets alla in- och utbetalningar registreras.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Kvitto

Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.

Leverantör

En leverantör är en person eller ett företag som överlämnar eller säljer en vara/tjänst.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Utbetalning

En utbetalning är en affärstransaktion då pengar betalas ut.