Leverantör

En leverantör är en person eller ett företag som överlämnar eller säljer en vara/tjänst.

En leverantör är någon som överlämnar eller säljer en produkt . Det kan vara allt från en affärsman i en butik till en fabrik. En leverantör behöver nödvändigtvis inte vara den som levererar en produkt, det kan också vara den som säljer produkten. Leverantörerna är viktiga samarbetspartners för de flesta verksamheter, inte minst om det handlar om import . Det är viktigt att ha god kännedom om de leverantörer man väljer för att undvika problem som förseningar, dålig kvalitet och liknande. Det är en stor fördel om leverantörer lämnar garanti för vad de säljer.

Leverantörsdeklarationer

Kopiera länk hit

De flesta företag inom EU använder sig av så kallade leverantörsdeklarationer för att på så vis styrka varifrån varorna kommer. Leverantörsdeklarationer överlämnas i regel på fakturorna eller eventuellt som ett separat dokument. På deklarationen ska det anges vilket ursprung varorna har samt om det skett någon slags bearbetning av varorna inom unionen. Avsikten med leverantörsdeklarationen är bland att att säkerställa att de ursprungsregler som finns inom EU avseende olika frihandelsavtal följs. Om ett företag i Sverige köpt exportvaror från ett annat EU-land, är de själva ansvariga för att begära information om produkternas tillverkningsland.

Att tänka på vid valet av leverantör

Kopiera länk hit

När företag ska välja sina leverantörer gör de vanligtvis en undersökning av företagen. Många verksamheter samarbetar med leverantörer under många år och vill därför hitta ansvarsfulla partners. Förhållanden som är viktiga att kontrollera är bland annat att leverantören har säkra och spårbara leveranser, att deras produkter är välbeprövade och certifierade, att leverantören har en god finansiell ställning och att leverantören är ansvarsfull avseende miljö och samhällsansvar.

Relaterade ord
Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Garanti

Garanti är en utfästelse, ett avtal, att säljaren ansvarar för reparation, kompensation eller återbetalning av en vara under en viss tid.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.