Kassabok

I kassaboken ska företagets alla in- och utbetalningar registreras.

Affärshändelser ska bokföras i en kassabok

Kopiera länk hit

Alla företag som är bokföringsskyldiga ska bokföra sina affärshändelser, alltså sina in- och utbetalningar, enligt kontantmetoden eller faktureringsmetoden. Affärshändelserna ska bokföras löpande i en kassabok och alla verifikationer ska sparas. Varje kassapost i kassaboken ska till exempel innehålla ett unikt verifikationsnummer, aktuellt datum och vilket konto som in- eller utbetalningen gjorts till eller från. Detta kallas för grundbokföring. Parallellt med den löpande bokföringen i kassaboken ska företaget även upprätta en huvudbok. I huvudboken ska affärshändelserna presenteras i en systematisk ordning efter konto. I bokföringen ingår även att upprätta en resultat- och en balansräkning och att avsluta räkenskapsåret med ett bokslut .

Håll koll på företaget genom kassaboken

Kopiera länk hit

Bokföringsskyldiga företag ska sköta sin bokföring och redovisning enligt god redovisningssed vilket innebär att den ska följa de lagar som finns i bokföringslagen och årsredovisningslagen och att den ska upprättas enligt vedertagen praxis. I ett litet företag som endast har ett fåtal in- och utbetalningar kan kassaboken och huvudboken skötas för hand i ett block eller en noteringsbok. I större företag med många kassahändelser rekommenderas dock ett bokföringsprogram, till exempel Fortnox. Ett bokföringssystem hjälper till att göra bokföringen överskådlig och kan användas som underlag för bolagets styrning, kontroll och utveckling men kan även vara viktig för externa intressenter, till exempel leverantörer, banker och investerare. Med hjälp av kassaboken och bokföringen får man information om företagets ekonomi och utveckling.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring på; arbeta själv, automatiserat eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.