Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiebolaget är en juridisk person

Kopiera länk hit

Ett aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare och är en juridisk person . Det innebär att bolaget har samma rättsliga rättigheter och skyldigheter som en privatperson, men grundarna och ägarna är inte själva ansvariga för de skulder och åtaganden som bolaget har. Ägarna i aktiebolaget riskerar därför inte att förlora mer än det kapital som de själva har satsat i bolaget. Det satsade kapitalet delas upp i lika stora ägarandelar, aktier .

Vad krävs av ett aktiebolag?

Kopiera länk hit

För att starta ett aktiebolag krävs en kapitalinsats på 25 000 kronor. Om det är ett publikt aktiebolag krävs 500 000 kronor. Ett aktiebolag ska bestå av aktieägare, en styrelse , VD (verkställande direktör), ordförande och en eller flera firmatecknare. För lite större bolag ska det också finnas en revisor . Aktiebolag är bokföringsskyldiga och ska varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket och styrelsen måste upprätta en aktiebok över företagets aktieägare. Ett aktiebolag styrs av en bolagsstämma som är bolagets högsta beslutande organ. Under stämman fattar aktieägarna beslut om hur aktiebolaget ska skötas utifrån de regler och lagar som finns i bolagsordningen och aktiebolagslagen.

Starta aktiebolag

Kopiera länk hit

För att starta ett aktiebolag ska detta först skriftligen beslutas i ett dokument kallat stiftelseurkunden, ett dokument som innehåller centrala bestämmelser för bolagsbildning. Därefter skickas en ansökan om registrering in till Bolagsverket, vartefter bolaget får sitt namn registrerat och tilldelas ett organisationsnummer .

Privata aktiebolag

Kopiera länk hit

Aktierna i ett privat aktiebolag får tecknas av högst 200 personer, vilket också gäller värdepapper. Det får heller inte spridas vidare värdepapper, skuldebrev eller liknande genom annonsering. Aktiebolaget ska ha en styrelse, en styrelseordförande om styrelsen består av fler än en styrelseledamot och får ha en verkställande direktör (det är dock inte ett krav). För att få starta ett privat aktiebolag krävs en kapitalinsats på 25 000 kronor. Privata aktiebolag ska skicka ut en kallelse till årsstämma tidigast sex veckor innan och senast fyra veckor innan den ska hållas.

Publika aktiebolag

Kopiera länk hit

Ett publikt aktiebolag får erbjuda aktier på den öppna marknaden. Det är endast publika aktiebolag som får handla med aktier på svenska och internationella börser. För att starta ett publikt aktiebolag krävs det en kapitalinsats på minst 500 000 kronor. Ett publikt aktiebolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter, vilka utses vid bolagsstämman. Bolaget ska även ha en verkställande direktör och om så önskas, även vice ordförande. Den verkställande direktören och vice ordförande får inte vara densamma som styrelseordföranden. Det ska även finnas en revisor. När ett publikt aktiebolag ska hålla bolagsstämma gäller vissa specifika regler. Kallelsen till stämman ska annonseras i post- och inrikestidningar, i minst en rikstäckande tidning och ska även skickas med post till de aktieägare där adressen är känd. Om ett publikt aktiebolag är noterat på en aktiemarknadsplats ska kallelsen annonseras i post- och inrikestidningar och på bolagets webbplats. Bolagsstämman ska utannonseras tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan den ska inträffa.

Så gör du för att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Revisor

En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.

VD

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.