Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Bolagsstämman - aktiebolagets högsta beslutande organ

Kopiera länk hit

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ och därmed överordnad både styrelse och verkställande direktör. På en bolagsstämma fattar aktieägarna beslut enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Alla aktieägare har genom sin närvaro eller genom representation rätt att utöva sin rösträtt på bolagsstämman. Antal ägda aktier bestämmer antal röster. I större bolag kan det finnas en uppdelning mellan A-aktier, B-aktier och C-aktier vilka har olika rösträtt. Bolagsstämman sammanträder vanligtvis en gång per år, ofta i mars och april men senast sex månad efter räkenskapens utgång. Denna årliga bolagsstämma kallas årsstämma. Företagets styrelse och revisor har även möjlighet att kalla till extra bolagsstämmor. Dessa bolagsstämmor behandlar ofta frågor om vinstutdelning, nyemission , styrelseändringar och ändringar i bolagsordningen.

Bolagsstämmans ordning

Kopiera länk hit

En bolagsstämma börjar med val av ordförande och en eller två justeringsmän. Röstlängden upprättas och godkänns och man prövar att stämman blivit sammankallad i behörig ordning. Sedan godkänns dagordningen. Nu läggs årsredovisningen och revisionsberättelsen fram och resultat- och balansräkningen fastställs. Beslut fattas om hur aktiebolagets vinster eller förluster ska disponeras och om sittande styrelse och verkställande direktör ska beviljas ansvarsfrihet. Innan stämman avslutas väljs ny styrelse och för större bolag väljs även revisor. Styrelse- och revisorsarvoden fastställs också.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är en rapport där revisorn redovisar granskningen av ett företags räkenskaper.

Revisor

En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.

VD

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.