Värdeminskning

Värdeminskning är ett annat ord för avskrivning, och innebär att du får dra av utgiften för ett inköp genom att dela upp den på flera år.

När en produkt tappar sitt värde med tiden talar man om värdeminskning. Termen används i privata sammanhang till exempel vid bilköp. I företagsvärlden, i samband med bokföring, använder man vanligtvis ordet avskrivning istället för värdeminskning. En avskrivning redovisar värdeminskningen på en tillgång och fördelar kostnaden över den period tillgången förbrukas. Avskrivningen sker under tillgångens ekonomiska livslängd, vanligtvis med årliga belopp som motsvarar den beräknade värdeminskningen. Här är det viktigt att hålla isär begreppen utgift och kostnad . En utgift inträffar vid inköpstillfället och är den summa företaget betalar för en viss produkt. En kostnad är en periodiserad utgift. I en avskrivningsplan bestäms tillgångens livslängd och värdeminskningen bokförs sedan genom avskrivningar i bokslutet . Avskrivningen beräknas fram genom att inköpspriset delas med livslängden. Om en tillgång håller längre än beräknat blir den ett mervärde i företaget. Mindre inköp som inte periodiseras genom avskrivning kallas förbrukningsinventarier.

Linjär avskrivning och degressiv avskrivning

Kopiera länk hit

Fördelas kostnader linjärt i bokföringen innebär det att tillgången skrivs av med samma belopp varje år. Detta är den vanligaste metoden vid avskrivningar. Degressiv avskrivning innebär att avskrivningarna är större de första åren för att sedan minska under avskrivningsperioden. En progressiv avskrivning är motsatsen till en degressiv, avskrivningarna ökar alltså efter hand.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.