Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Insats för framtida vinst

Kopiera länk hit

En investering är en satsning av tid, pengar eller energi för att öka tillgångarna, intäkterna eller främja utvecklingen. Med insatsen vill man skapa en framtida avkastning . I privatekonomiska sammanhang kallas investeringar ofta för sparande. Det kan till exempel vara köp av värdepapper, konst eller fastigheter där syfte är att göra en framtida vinst. I företag görs investeringar för att kunna expandera och öka kapaciteten eller försäljningen. Företag kan även investera för att rationalisera och sänka kostnader, klara miljökrav eller för ta fram nya produkter med hjälp av forskning och utbildning. I kommunala och statliga sammanhang diskuteras investeringar som en metod för att skapa fördelar för invånarna. Det kan till exempel ske genom förbättrad infrastruktur som kan ge företag minskade transportkostnader och privatpersoner mer tid. Motsatsen till investering är desinvestering eller divestering.

Kostnad eller investering

Kopiera länk hit

När ett företag köper in något kan det bokföras som en kostnad eller som en investering. Investeringar är tillgångar som har ett värde i verksamheten under en längre tid och som ska ge avkastning i framtiden. När företag investerar i fysiska tillgångar som infrastruktur, byggnader, inventarier och maskiner för att öka effektiviteten och produktiviteten talar man om reala investeringar eller materiella investeringar. När företag investerar i värdepapper, kapitalförsäkringar eller andra finansiella instrument som förväntas ge direkta inkomster kallas det för finansiella investeringar. Den sista gruppen är immateriella investeringar där till exempel patent, licensrättigheter och upphovsrätt ingår men även produktutveckling och forskning. Material, förbrukningsinventarier, hyra och personalkostnader räknas inte som investeringar utan som kostnader. Värdet förbrukas när varan levereras eller tjänsten utförs. En kostnad bokförs i resultaträkningen medan en investering blir en tillgång i balansräkningen . Kostnaden för en investering kan delas upp genom årliga avskrivningar. Det är en redovisningsmetod som fördelar kostnaden över investeringens ekonomiska livslängd.

Relaterade ord
Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Avskrivningar

Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.