Investeringskalkyl

En investeringskalkyl är ett beslutsunderlag för att se om en investering är ekonomiskt fördelaktig.

Investeringskalkyl inför nya investeringsbeslut

Kopiera länk hit

Innan ett företag fattar beslut om större investeringar som kan få långsiktiga konsekvenser för företaget bör en investeringskalkyl upprättas. Investeringarna kan gälla reala tillgångar som maskiner och fastigheter eller finansiella tillgångar som aktier, obligationer och tjänster för produktutveckling. Kalkylen visar vilka in- och utbetalningar, det vill säga kassaflödet, som investeringen medför och därmed påverkar företaget. En investeringskalkyl visar helt enkelt hur lönsam investeringen är. Investeringskalkylen ger alltså ett underlag inför ett beslut, och finns flera investeringsalternativ kan olika kalkyler jämföras för att se de ekonomiska utfallen från de olika alternativen och vilken investering som är mest ekonomiskt fördelaktigt.

Fyra olika modeller för investeringskalkyler

Kopiera länk hit

Ofta talar man om fyra olika kategorier av investeringskalkyler.

 1. Nuvärdemetoden

  Nuvärdemetoden räknar om kostnaden för investeringen över tid till ett nuvärde, alltså värdet vid en speciell tidpunkt. Genom att räkna på nuvärdet av framtida kassaflöden och dra av grundinvesteringen får man fram investeringsalternativets kapitalvärde. Det investeringsalternativ som får högst kapitalvärde är enligt metoden det bästa alternativet.

 2. Annuitetsmetoden

  Med hjälp av annuitetsmetoden beräknas ett värde på ett investeringsalternativ med hänsyn till dess ekonomiska livslängd. Metoden kan användas för att jämföra investeringar med olika livslängd då man enkelt ser de årliga kostnaderna.

 3. Internräntemetoden

  Här beräknar man den årliga avkastningen för investeringen genom en jämförelse mellan internräntan och kalkylräntan. En investering är lönsam när internräntan är högre än kalkylräntan. Internräntan är den årliga avkastning som investeringsalternativet ger på satsat kapital.

 4. Pay off-metoden

  Denna metod används för att beräkna återbetalningstiden för investeringsalternativet utan att ta hänsyn till faktorer som ränta, ekonomisk livslängd och restvärde. Metoden kallas ibland också för pay back-metoden.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.