Swap

Swap är en benämning på ett finansiellt instrument som ofta innebär att två parter byter kassaflöden eller skulder av ett underliggande nominellt belopp.

Swap – ett finansiellt instrument

Kopiera länk hit

Swap är ett finansiellt begrepp som betyder att det sker ett byte av betalningsströmmar mellan två parter från två olika finansiella instrument. De flesta swappar gäller kassaflöden baserade på ett nominellt huvudbelopp, exempelvis obligationer eller ett lån, men instrumentet kan vara i form av i princip vad som helst. Syftet med en swap är ofta att justera en finansiell risk och fungerar som ett slags derivat .

Olika typer av swappar

Kopiera länk hit

Ett swapavtal kan till exempel innebära att en låntagare, exempelvis ett företag, har ett lån hos en annan part, exempelvis en bank, med rörlig ränta men vill byta till fast ränta. Ränteläget kan vara instabilt och se ut att stiga, vilket gör att företaget vill vara säker på att kunna betala och minska ränterisken. Istället för att lägga om lånet kan företaget ingå ett swapavtal med banken där man bestämmer att man under en bestämd tidsperiod ska byta ränteflöden. Under denna period betalar företaget ett belopp varje månad som motsvarar den avtalade fasta räntan, medan banken betalar en rörlig ränta. Detta baseras oftast på att de olika parterna har olika syn på ränteutvecklingen och/eller olika riskpreferenser. Räntan beräknas på ett avtalat nominellt belopp i en viss valuta och den fasta räntan är konstant över hela den avtalade perioden, medan den rörliga räntan fastställs regelbundet i början av varje ränteperiod.

En annan typ av swap är valutaswap, vilket innebär att man tecknar ett swapavtal för ett belopp i en viss valuta mot en annan under en viss tidsperiod. En valutaswap sker ofta vid förlängning av valutaterminer eller vid likviditetshantering. Man kan även göra en aktieswap där två parter ingår ett avtal om att byta avkastning på två tillgångar med varandra.

Fördelar med en ränteswap

Kopiera länk hit

Nedan följer fördelarna med en ränteswap:

  • Flexibel och effektiv hantering av skulder och tillgångar

  • Man har möjlighet att minska ränterisken

  • Man kan anpassa räntebindningstiden efter det nya ränteläget

Relaterade ord
Derivat

Derivat är ett samlingsnamn på värdepapper vars värde påverkar en underliggande tillgång, till exempel aktier och obligationer.

Kassaflöde

Kassaflöde är företags in- och utbetalningar under en viss period.

Nominell

Nominell är det ursprungliga värdet.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Rörlig ränta

Rörlig ränta justeras efter den ränta som för tillfället råder på marknaden och är därför i ständig förändring.