Rörlig ränta

Rörlig ränta justeras efter den ränta som för tillfället råder på marknaden och är därför i ständig förändring.

Rörlig respektive bunden ränta

Kopiera länk hit

När man tar ett lån måste man betala ränta , vilket är en avgift som långivaren tar för att låna ut sina pengar till låntagaren. Man talar då ofta om bunden respektive rörlig ränta, där den bundna räntan är fast och inte kommer att ändra sig under hela låneperioden, medan den rörliga räntan justeras efter den aktuella marknadsräntan. Vad som är det bästa alternativet beror på det aktuella ekonomiska läget i landet, men förutspår man en låg inflation och låga räntor kan rörlig ränta vara ett bra val. I och med att en rörlig ränta har högre risk än en bunden är räntekostnaderna dessutom oftast lägre för dessa.

Beläggs ej med ränteskillnadsersättning

Kopiera länk hit

För låntagarens trygghet finns det regler och lagar om hur långivaren får ändra den rörliga räntan. Rätten till ändring måste stå med i låneavtalet och långivaren måste dessutom alltid informera låntagaren om ränteändringen innan den görs. I konsumentkreditlagen står det också angivet att det endast är bolån med bunden ränta som får beläggas med så kallad ränteskillnadsersättning , vilket är en avgift som långivaren har rätt att ta ut om lånet betalas av i förtid. Det gäller alltså inte om man har ett bolån med rörlig ränta och därför kan man byta långivare om räntan på lånet skulle höjas och därmed undvika extra kostnader. De tillfällen när långivaren har rätt att höja räntan är vid kreditpolitiska beslut, om upplåningskostnaderna höjs för långivaren samt vid kostnadsökningar som långivaren skäligen inte kunde förutse vid tidpunkten då avtalet ingicks.

Den rörliga räntan genom historien

Kopiera länk hit

Ett populärt val när det kommer just till bolån är att binda vissa delar av lånet till fast ränta och låta andra vara rörliga. Historiskt sett har den rörliga räntan legat på lägre nivåer än den bundna och har därför visat sig vara mer lönsam.

Relaterade ord
Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån vilket innebär att penningvärdet minskar. Du kan alltså köpa färre varor och tjänster för samma penningvärde.

Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Ränteskillnadsersättning

Den ersättning som en låntagare ska betala till en långivare om denne bestämmer sig för att betala av ett bolån med bunden ränta i förtid kallas för ränteskillnadsersättning.