Avtalspension

Avtalspension är den del av tjänstepensionen som har avtalats mellan arbetsgivare och fackförbund, och kallas också för just kollektivavtalad tjänstepension.

Fyra olika tjänstepensionsavtal

Kopiera länk hit

Man delar upp tjänstepensionsavtalen i Sverige i fyra kategorier: Avtal som rör de statligt anställda, avtal för anställda inom kommun och landsting, avtal för tjänstemän i den privata sektorn och avtal för anställda i den privata sektorn. Således bestäms avtalspension i mångt och mycket efter vilken bransch du verkar i och vilken arbetsgivarorganisation din arbetsgivare tillhör. Detta betyder att det inte spelar någon som helst roll vilket fackförbund som du själv tillhör, utan endast vilka avtal som din arbetsgivare har ingått. Du kan administrera din avtalspension hos den valcentral som finns knuten till din arbetsgivares kollektivavtal .

Statlig, kommunal eller privat anställning

Kopiera länk hit

Om du har en statlig anställning blir du tilldelad en avtalspension, eller kollektivavtalad tjänstepension som kallas för PA 16. Denna är i sin tur uppdelad i två avdelningar där Avdelning 1 gäller för dig som är född år 1988 eller senare, och Avdelning 2 dig som föddes före 1988. I bägge avdelningarna kan avtalspensionen delas upp i olika delar: En valbar del, traditionell del, och för Avdelning 2 – en förmånsbestämd del. Kommun- eller landstingsanställda har istället KAP-KL eller AKAP-KL som avtalspension, beroende på man är född före eller under/efter år 1985. I båda fallen innebär det att din arbetsgivare betalar in en summa som motsvarar 4,5 procent av din lön. Du kan själv välja var pengarna ska placeras och förvaltas beroende på om du vill ha en traditionell försäkring eller en så kallad fondförsäkring. Privatanställda tjänstemän har ITP som avtalspension vilket regleras utifrån avtal mellan PTK och Svensk Näringsliv, och privatanställda arbetare har istället SAF-LO som avtalspension.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Bransch

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en slags överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare för att sätta gränser för vilka villkor som får gälla på en arbetsplats.