Prognos

Prognoser är ett förändringsinstrument som företag kan använda för att justera verksamheten för att nå eller överträffa målen i budgeten.

Prognoser är uppskattningar av utvecklingen

Kopiera länk hit

För att kunna arbeta framåt med planering och budgetering i ett företag görs prognoser. Det är en uppskattning av utvecklingen som baseras på hur företaget gått de senaste månaderna och hur de framtida förväntningarna ser ut. Prognoser är viktiga då de kan fungera som underlag för den fortsatta strategiska inriktningen och då de kan identifiera problemområden.

Budget och prognos

Kopiera länk hit

Ibland används termerna prognos och budget synonymt. I en budget gör man en bedömning av det kommande räkenskapsåret medan prognoserna är förväntningar hur väl företaget lyckas följa budgeten. En budget är en detaljerad plan där man uppskattar det kommande årets intäkter och kostnader. Den utarbetas före årets start och baseras därför inte på verkliga data, dock används historiska information ofta som grund för budgeten. I en budget arbetar man ofta med nyckeltal för att lättare kunna följa och jämföra utvecklingen, samt för att vidta korrigerande åtgärder om det är nödvändigt för att säkerställa företagets lönsamhet.

  • En budget är ofta ett bra verktyg att presentera för banker, kreditinstitut eller investerare vid finansieringsbehov.

  • Prognoser är ett förändringsinstrument som görs löpande under räkenskapsåret, ofta varje månad eller varje kvartal, för att bedöma företagets utveckling. Man tittar på utvecklingen under de senaste månaderna, bedömer framtida trender och kan sedan göra korrigeringar av budgeten efter de faktiska siffrorna. Eftersom prognoser tar hänsyn till verkliga data och utarbetas oftare än en budget kan prognoserna ligga till grund för val och förändringar i företaget. Detta gäller särskilt i branscher med hög förändringstakt. Med hjälp av prognoser kan företagets verksamhet justeras för att nå målen i budgeten eller till och med överträffa målen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.