Fullmaktsgivare

En fullmaktsgivare ger en fullmaktstagare befogenhet och behörighet att representera sig på ett visst sätt gentemot tredje man.

Fullmaktsgivare ger fullmakt till en fullmaktstagare

Kopiera länk hit

En fullmaktsgivare ger fullmakt till en fullmaktstagare som då får rätt att utföra specifika handlingar och företräda fullmaktsgivaren i vissa situationer. En fullmaktsgivare kan ge fullmakt till en eller flera fullmaktstagare. Fullmaktsgivare kan också kallas för huvudman. Fullmaktstagare kan också kallas för fullmaktshavare, fullmäktig eller ombud. Endast fysiska personer, inte juridiska personer , får agera som fullmaktstagare. Regler om fullmakt regleras i avtalslagen .

Vad är en fullmakt?

Kopiera länk hit

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätten att genomföra speciella handlingar och företräda en annan person i specifika situationer. Vilka befogenheter och vilken behörighet fullmaktstagaren har bestäms av själva fullmakten och den information som finns där. Om fullmaktstagaren gör något som hen inte har befogenhet och behörighet att göra enligt fullmakten kan hen bli skadeståndsskyldig.

En fullmakt som ska användas vid ett specifikt tillfälle kallas för en specifik eller enkel fullmakt. I ett företag kan till exempel en fullmakt användas om en styrelsemedlem inte kan närvara vid ett styrelsemöte eller vid en bolagsstämma . När en fullmaktstagare ska företräda och utföra handlingar för en fullmaktsgivare under en längre period talar man om en generalfullmakt. En generalfullmakt gäller brett och generellt, och ger en fullmaktstagare behörighet att agera för en fullmaktsgivare i ärenden som givaren inte har kapacitet att agera själv i.

En annan typ av fullmakt är en framtidsfullmakt som ger en person rätt att ta hand om en annans persons personliga och ekonomiska angelägenheter vid en framtida tidpunkt om fullmaktsgivaren blir beslutsoförmögen. En framtidsfullmakt skrivs i förebyggande syfte och kan ses som ett alternativ till en god man och förvaltare.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Avtalslagen

Avtalslagen innefattar generella regler och riktlinjer som gäller när man ingår ett avtal, och utgör stommen i den allmänna avtalslagstiftningen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.