Avtalslagen

Avtalslagen innefattar generella regler och riktlinjer som gäller när man ingår ett avtal, och utgör stommen i den allmänna avtalslagstiftningen.

Avtal mellan företag och privatpersoner

Kopiera länk hit

Avtalslagen heter egentligen Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och gäller främst vid förmögenhetsrättsliga frågor. Enligt denna lag råder avtalsfrihet men här finns även vissa bestämmelser för hur ett skriftligt avtal måste vara utformat för att vara giltigt – även om det har skrivits under av båda parter. Avtalsvillkoren måste vara skäliga för att avtalet ska vara bindande. Avtalslagen gäller alltså för både företag och konsumenter och är till hjälp för att binda parterna till avtalsvillkoren samt skapa klarhet vid eventuella avtalsbrott. Konsumentverket har standardavtal som du som företagare kan utgå från då du upprättar ett avtal, och som privatpersoner kan jämföra ett avtal med innan de skriver under det.

Bindande anbud och accept

Kopiera länk hit

Anbud-accept-modellen bygger på den så kallad löftesprincipen istället för kontraktsprincipen. Principen innebär att den part som ger ett anbud är bunden till sitt anbud , precis som motparten är bunden till sin eventuella accept av anbudet. Om motparten inte accepterar ett anbud inom acceptfristen är anbudsgivaren inte längre bunden till anbudet. I de fall då motparten accepterar anbudet efter acceptfristens slut är det endast giltigt om anbudsgivaren godkänner accepten. I avtalslagen återfinns bestämmelser för bedömningar av legal acceptfrist, eller skälig tid, från anbud till accept. Dessa gäller i de fall då acceptfristen inte är preciserad i avtalet.

Skriftliga eller muntliga avtal

Kopiera länk hit

Det finns vissa typer av avtal som kräver skriftliga villkor och underskrifter, medan andra endast kräver en muntlig överenskommelse. Bägge avtalsformerna är bindande men skriftliga avtal är i regel lättare att bevisa vilket kan vara en fördel vid eventuella tvister.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Anbud

Ett anbud är ett erbjudande om att köpa en vara eller tjänst till ett bestämt pris. Anbud kallas ibland för offert.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.