Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är summan av ett företags eget kapital och räntebärande skulder eller totala tillgångar minus räntefria skulder.

Formel för sysselsatt kapital

Kopiera länk hit

Sysselsatt kapital är kapital i företaget som dess ägare eller långivare, till exempel banker, lånar ut mot utdelning eller ränta. Det är den del av företagets tillgångar som finansieras av räntebärande skulder och eget kapital. Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och räknas fram enligt formeln: totala tillgångar, det som brukar kallas balansomslutning , minus räntefria skulder till exempel leverantörsskulder och kortfristiga skatteskulder. Ett annat sätt att räkna fram sysselsatt kapital är att summera företagets eget kapital med räntebärande skulder. Uppskjuten skatteskuld och räntefria krediter är exempel på räntefria skulder som inte ingår i sysselsatt kapital. Ibland används arbetande kapital synonymt med sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital används när man ska räknar fram avkastning på sysselsatt kapital. På engelska kallas det ROCE, return on capital employed. Ett högt ROCE visar att företaget är effektivt och lönsamt.

Sysselsatt kapital för företagare

Kopiera länk hit

Sysselsatt kapital berättar något om effektiviteten och lönsamheten i ett företag men också hur väl man använder sin finansiering. Genom att analysera avkastning på sysselsatt kapital och vidta åtgärder som att förbättra rörelseresultatet och minska sysselsatt kapital kan företaget höja effektiviteten och lönsamheten. Nyckeltalet kan hjälpa företag att kontrollera verksamhetens avkastning och fördela risker. Avkastning på sysselsatt kapital kan även användas för att jämföra företag i samma bransch.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Balansomslutning

Balansomslutning är summan av ett företags tillgångar eller skulder+eget kapital i en balansrapport.