Extern redovisning

Extern redovisning är reglerad i lagen och ska återge ett företags ekonomiska ställning och resultat under ett räkenskapsår.

Extern och intern redovisning

Kopiera länk hit

Ett företags redovisning delas upp i extern och intern redovisning. Den externa redovisningen regleras genom lagar med syfte att ge en korrekt och rättvisande bild av företaget och dess ekonomiska ställning under ett räkenskapsår, men ska även vara underlag för beskattning och avgifter. Möjliga intressenter av den externa redovisningen är aktieägare, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare och kunder. En extern redovisning innehåller ett företags bokföring och årsredovisning med resultaträkning (redovisning av intäkter, kostnader och resultat), balansräkning (redovisning av företagets egna kapital, tillgångar och skulder) och ibland även en kassaflödesanalys med en sammanställning av företagets in- och utbetalningar. Den interna redovisningen är inte reglerad enligt lag och används uteslutande inom företaget som ett stöd och underlag för företagets styrning, kontroll och utveckling.

Sammanställning av företagets ekonomiska information

Kopiera länk hit

Alla som driver näringsverksamhet är redovisningsskyldiga och ska följa lagar såsom bokföringslagen , årsredovisningslagen och skattelagstiftningen. Bokföring innebär att företagets affärshändelser ska registreras löpande med verifikationer i en grundbok och en huvudbok och att räkenskapsåret avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Redovisning ska ske enligt god redovisningssed , det vill säga enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis. Mindre företag kan sköta den externa redovisningen själva eller anlita en extern bokföringsbyrå som tar hand om företagets redovisning. Redovisningen på större företag sköts ofta av en intern ekonomiavdelning.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokföringslagen

Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

God redovisningssed

God redovisningssed betyder att ett företagets redovisning ska upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys visar ett företags in- och utbetalningar, dvs likviditetsförändring, under en bestämd tidsperiod, vanligen ett räkenskapsår.

Resultaträkning

En resultaträkning redovisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Verifikation

En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.