Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys visar ett företags in- och utbetalningar, dvs likviditetsförändring, under en bestämd tidsperiod, vanligen ett räkenskapsår.

En analys av ett företags in- och utbetalningar

Kopiera länk hit

En kassaflödesanalys visar hur ett företags likvida medel förändras under en viss tidsperiod. Kassaflödet är företagets faktiska in- och utbetalningar, de så kallade betalningsströmmarna. När kassaflödet ökar, till exempel om företaget tar ett lån eller säljer en produkt, ökar företagets likvida medel och när kassaflödet minskar, till exempel om företaget betalar av på ett lån eller gör en utbetalning till en leverantör, sjunker företagets likvida medel. I en kassaflödesanalys sammanställer man och beskriver vilka likvida medel som kommit in till och lämnat förtaget. Kassaflödesanalys kallas ibland även för finansieringsanalys.

En kassaflödesanalys består av tre delar

Kopiera länk hit

En kassaflödesanalys brukar vanligtvis delas in i tre grupper. I den löpande verksamheten som är den huvudsakliga verksamheten beskrivs kassaflöde från bland annat försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder, varulager och eventuell justering för avskrivningar . Investeringsverksamheten består av förvärv av anläggningstillgångar och andra investeringar och den sista är finansieringsverksamheten. Här återfinns bland annat emissioner, långfristiga lån, amorteringar , försäljning av värdepapper, utdelningar och koncernbidrag.

Syfte med en kassaflödesanalys

Kopiera länk hit

En kassaflödesanalys visar på företagets förmåga att betala löpande utgifter såsom hyra, löner, skulder till leverantörer och utdelning till aktieägare. Kassaflödesanalysen kan även användas för att jämföra kassaflödet mellan olika år på ett företag eller när till exempel långivare och investerare vill jämföra olika företag med varandra. Med en kassaflödesanalys kan man beskriva förändringen ett företags finansiella styrka under en viss tid, vilken förmåga företaget har att betala skulder samt att uppskatta lönsamheten i framtiden. Större företag ska enligt årsredovisningslagen ha med en kassaflödesanalys i sin årsredovisning . Detta gäller om företaget har en omsättning på över 80 miljoner kronor per år, har fler än 50 anställda eller en balansomslutning på över 40 miljoner kronor. Det kan dock vara intressant för alla företag att göra en kassaflödesanalys för att därmed lätt se betalningsströmmarna, göra förändringar om det behövs samt att förbättra lönsamheten.

Relaterade ord
Amortering

Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller skuld vid varje betalningstillfälle under en viss period.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Avskrivningar

Avskrivningar är en redovisningsmetod för att fördela kostnaden normalt för en materiell eller fysisk tillgång över dess ekonomiska livslängd.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.