Bokföringslagen

Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

Vad regleras i bokföringslagen?

Kopiera länk hit

Bokföringslagen, lag 1999:1078, förkortas BFL och reglerar hur bokföring ska upprättas och innebörden av bokföringsskyldighet, vem som är bokföringsskyldig, hur den löpande redovisningen ska ske och avslutas, vad ett räkenskapsår är och vad arkiveringsansvaret innebär. I bokföringslagen finns bestämmelser om hur utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige ska sköta sin redovisning, samt regler för svenska företag som bedriver verksamhet i utlandet. Allt detta ska ske enligt det som brukar kallas för god redovisningssed, alltså att redovisningen ska ske enligt redovisningslagar och vedertagen god praxis. Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden har som ansvar att utveckla den goda redovisningsseden. Hur ett årsbokslut eller en årsredovisning ska upprättas redovisas mer utförligt i årsredovisningslagen.

Företagens bokföringsskyldighet

Kopiera länk hit

Alla som driver näringsverksamhet, både fysiska personer och juridiska personer , oberoende av omfattning och företagsform, är bokföringsskyldiga. Även föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund kan vara bokföringsskyldiga. Det är alltid den som driver företaget som är redovisningsansvarig även om en redovisningsbyrå sköter själva bokföringen. Alla affärshändelser ska bokföras löpande i den ordning de inträffar och alla verifikationer ska sparas. Detta utgör grundbokföringen. I huvudboken ska företagets affärshändelser presenteras i en systematisk ordning under olika konton. En balansräkning och en resultaträkning ska upprättas och den löpande bokföringen ska avslutas med ett bokslut efter gällande bestämmelser. Alla bokföringsunderlag ska sparas i sju år.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.