Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Årsredovisningens innehåll enligt årsredovisningslagen

Kopiera länk hit

Årsredovisningslagen, (1995:1554), förkortas ÅRL och fastställer hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter. Detta gäller aktiebolag , ekonomiska föreningar , handelsbolag som ägs av minst en juridisk person , bokföringsskyldiga stiftelser, försäkringsföretag enligt särskilda lagar och enskilda firmor som uppfyller vissa villkor. Årsredovisningslagen är viktig för att företags redovisning ska vara så enhetlig, tydlig och jämförbar som möjligt. I Årsredovisningslagen står bland annat att en årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, tilläggsupplysningar eller noter och en förvaltningsberättelse. Större företag ska även redovisa kassaflödesanalys eller finansieringsanalys. Årsredovisningen ska granskas av en revisor om det gäller ett större företag. Företag som inte måste upprätta en årsredovisning ska göra en enklare variant av en årsredovisning, ett så kallat årsbokslut.

Årsredovisningslagens övergripande direktiv

Kopiera länk hit

Årsredovisningslagen säger att årsredovisningar ska vara uppställda efter ett visst format för att bli lättlästa och överblickbara. De ska även ge en rättvisande bild av företagets resultat i en balansräkning, resultaträkning, tilläggsupplysningar eller noter och en förvaltningsberättelse. Årsredovisningslagen säger även att årsredovisningen ska följa god redovisningssed, alltså upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Revisor

En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.