Upplupen kostnad

En upplupen kostnad redovisas som en interimsskuld och uppstår när en utförd prestation faktureras i efterskott.

Vad räknas som en upplupen kostnad?

Kopiera länk hit

När ett företag har mottagit och förbrukat en vara eller tjänst, men inte fått en faktura eller betalat för den före bokslutsdagen blir det en upplupen kostnad. Det är alltså en kostnad som hör till bokslutsåret och som måste redovisas som en interimsskuld för den aktuella perioden. Det betraktas alltså som en skuld till någon och kan handla om alltifrån upplupna kostnader för bokslut , upplupna provisionskostnader, semesterlöner för personal, upplupna räntekostnader och så vidare. Upplupna kostnader kan även vara levererade tjänster och varor som planeras att faktureras vid ett senare bokföringsår, till exempel telefonsamtal och elförbrukning som betalas i efterskott.

Så kan en upplupen kostnad uppstå

Kopiera länk hit

För att göra det lättare att förstå hur en upplupen kostnad kan uppstå följer ett exempel här nedan:

Ett företag har köpt en tjänst i december. Tjänsten utförs innan årets slut. Leverantören av tjänsten har dock inte skickat någon faktura ännu och tjänsten kommer därför att faktureras i efterhand. Företaget har därmed ingen faktura för den aktuella händelsen när det är dags att göra årets bokslut , och bokför istället en uppskattad kostnad utan moms och redovisar motsvarande skuld som en interimsskuld i balansräkningen . När företaget får fakturan nästa år nollas verifikationen genom att man vänder kontot. På så sätt försvinner skulden och man bokför inköpet som vanligt med ingående moms.

Exempel på upplupna kostnader

Kopiera länk hit

Som tidigare nämnt är det alltså inte bara inköpta tjänster och varor som går under upplupna kostnader. Till posten räknas också:

Lön kan alltså räknas som en upplupen kostnad. Det beror på att vissa företag betalar ut den inarbetade lönen den kommande månaden. Lönen i december kommer alltså att bokföras som en upplupen kostnad då den ju ska ingå i årets resultat, trots att den betalas ut det kommande året.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.