Condicitio indebiti

Condicitio indebiti syftar på rätten att återkräva en betalning.

Återkräva en betalning

Kopiera länk hit

Rätten att återkräva en betalning brukar kallas för principen om condicitio indebiti. Ibland används också begreppet misstagsbetalning. Principen om condicitio indebiti är inte lagstadgad. Den har utvecklats genom praxis och är därför tillämpningsbar.

Condicitio indebiti innebär att den som gjort en felaktig betalning har rätt att få tillbaka beloppet. Mottagaren vet att betalningen är felaktig och handlar därför inte i god tro. Det kan vara ett företag som har betalat en faktura två gånger till en leverantör, en bank som gjort en felaktig utbetalning till ett företag eller en kund som har betalat in fel summa för en vara eller tjänst till ett företag. Om den felaktiga betalningen inte upptäcks inom tre år preskriberas fordran .

Undantag från condicitio indebiti

Kopiera länk hit

Regeln för condicitio indebiti är, som vi har sett, att betalningen ska återgå. Från principen condicitio indebiti görs dock ibland undantag efter att en samlad bedömning av ärendet gjorts. Om till exempel mottagaren är omedveten om att betalningen är fel blir hen inte återbetalningsskyldig. Då har betalningsmottagaren handlat i god tro och inte uppfattat att betalningen varit felaktig. Betalningsmottagaren har ofta i dessa fall också inrättat sig efter betalningen och förbrukat beloppet. Här kan även storleken på betalningen ha betydelse.

Om det finns en passivitet från betalaren, alltså att det går en längre period utan att hen reagerar, kan också återbetalningsskyldigheten åsidosättas. Enligt praxis har också banker som hanterar pengar dagligen strängare krav på sig vid in- och utbetalningar. En mottagare av ett belopp från en bank har ingen anledning att förutsätta att ett fel har gjorts. Detsamma gäller mellan företag och kunder eller anställda. Ett företag ska ha koll på sina betalningar. Det ställs lägre krav på privatpersoner, men en enskild person kan också bli återbetalningsskyldig.

Vid en tvist är det betalningsmottagarens skyldighet att peka på de omständigheter som gjort att hen handlat i god tro och därför inte är återbetalningsskyldig. Om fallet tas upp i domstol görs en helhetsbedömning av ärendet.

Relaterade ord
Fordran

Fordran används för att beskriva förhållandet mellan en gäldenär och en borgenär och innebär att en part är skyldig en annan pengar eller en viss prestation.