Stiftelse

En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser.

Stödja ett specifikt ändamål

Kopiera länk hit

Ibland brukar man säga att en stiftelse äger sig själv. Stiftelser har nämligen inga ägare eller medlemmar som företag och föreningar. En stiftelse stödjer ett specifikt ändamål genom att förvalta en ekonomisk förmögenhet, aktier , fastigheter och egendomar. Syftet kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildning, stöd till forskning eller sörja för någons försörjning. En stiftelse ska ha ett namn där ordet stiftelse ingår och den ska verka under en längre tidsperiod. Stiftelsen är en egen juridisk person och förvaltas av en styrelse . En stiftelse styrs av ett stiftelseförordnande nedtecknat i en stiftelseurkund som beskriver hur tillgångarna ska användas och vilka som är dess förmånstagare. Skulle en stiftelses ändamål bli irrelevanta kan styrelsen ansöka om att förändra ändamålen men de ska fortfarande ligga nära den ursprungliga intentionen. En ändring i stiftelseurkunden kallas för en permutation. Alla stiftelser, förutom några få undantag, ska registreras hos de olika länsstyrelserna i Sverige och står under deras tillsyn. Det är alltså länsstyrelsen som godkänner en stiftelse och ser till att den sköts på rätt sätt. Det är också länsstyrelsen som kan avveckla en stiftelse.

Olika typer av stiftelser

Kopiera länk hit

Avkastningsstiftelser är den vanligaste formen av stiftelse. I en avkastningsstiftelse ska stiftelsens vinst delas ut i form av stipendier eller anslag till dess mottagare. Dessa kallas även för stiftelsens destinatärer. En annan form, som dock inte är så vanlig i Sverige, är stiftelseägda företag. Dessa skapas när företagets grundaren inte vill att företaget ska köpas upp eller splittras vid ett generationsskifte. Andra former av stiftelser är familjestiftelser, verksamhetsstiftelser och anslagsstiftelser.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.