Upplupen ränta

Upplupen ränta är räntekostnader eller ränteintäkter som tillhör räkenskapsåret men som inte ännu betalats eller erhållits.

Ränteintäkter och räntekostnader

Kopiera länk hit

Kostnader eller intäkter från räntor som tillhör ett räkenskapsår men som inte har betalats eller mottagits kallas för upplupna räntor. Räntorna kan alltså antingen vara en intjänad ränta, en intäktsränta, en ränteskuld eller en kostnadsränta. Räntor som ännu inte är betalda ska finnas med i balansräkningen som interimsskulder, och räntor som ännu inte har erhållits ska finnas med som interimsfordringar. Upplupen intäktsränta är därmed en inbetalning någon gång i framtiden medan en upplupen kostnadsränta är en utgift någon gång i framtiden. Man gör en periodisering av ränteinkomsterna eller räntekostnaderna för att ge en rättvisande och verklig bild av årets resultat.

Upplupen ränta i samband med bolån och sparkonto

Kopiera länk hit

Alla räntor som inte har betalats eller erhållits än kallas för upplupna räntor. Främst förekommer termen upplupen ränta i samband med ett företags bokföring, men det förekommer också i andra sammanhang. Upplupen ränta finns bland annat i samband med bolån. Räntan för ett bolån betalas ofta i slutet av varje månad. Det innebär att räntan är upplupen perioden innan den betalas. Räntekostnaden finns där men den har ännu inte betalats av låntagaren. Det är då en framtida utgift som låntagaren ska betala och en framtida inkomst för långivaren.

Även i samband med sparande på ett sparkonto kan termen upplupen ränta användas. På ett sparkonto med ränta betalar banken vanligtvis ut räntan en gång per år. Under tiden innan räntan betalas ut är räntan upplupen.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag gör sitt bokslut och upprättar sin årsredovisning.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.