Huvudman

En huvudman har ansvar för och kontrollerar en verksamhet.

Vem är verklig huvudman?

Kopiera länk hit

Inom statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och andra likartade organisationer finns en huvudman som har ansvaret för verksamheten. I ett företag eller en förening talar man om en verklig huvudman och det är den person som ytterst äger, kontrollerar eller har stort inflytande över företaget eller verksamheten. Om till exempel en person äger aktier i ett företag och det företaget i sin tur äger ett annat företag är personen verklig huvudman till båda företagen. En verklig huvudman kan också vara en person som tjänar på att någon annan utför uppdrag för deras räkning.

Vem som är verklig huvudman i ett företag beror på företagsformen . Det kan till exempel vara en person som har mer än 25 procent av rösterna i ett aktiebolag eller som har rätt att tillsätta och avsätta hälften av ledamöterna i styrelsen eller motsvarande befattningshavare. Det kan också finnas information och bestämmelser om verklig huvudman i företagets bolagsordning .

Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket

Kopiera länk hit

Ett aktiebolag , ett handelsbolag , ett kommanditbolag , en ekonomisk förening och en stiftelse som är en egen juridisk person ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. Har ett företag fler än en verklig huvudman ska det också klargöras i vilken omfattning de olika personerna kontrollerar företaget. I vissa fall finns ingen som ytterst äger, kontrollerar eller har stort inflytande över företaget och då har företaget ingen verklig huvudman. Detta ska också anmälas till Bolagsverket. 

Syftet med registreringen av verklig huvudman är att klargöra för polis och olika finansiella institut vilka som står bakom ett företag och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag om registrering av verkliga huvudmän gäller i alla EU:s medlemsländer, och finns alltså inte bara i Sverige. Enskilda firmor behöver normalt inte anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta eget företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Bolagsordning

En bolagsordning är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för verksamheten.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Stiftelse

En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser.