Ingående behållning

De ingående likvida medel man har när man startar en period i en likviditetsbudget.

Företag gör ofta likviditetsbudgetar för att få en tydlig överblick över vilka likvida tillgångar som finns i verksamheten samt för att få insikt i hur likviditeten kommer förändras när större utbetalningar uppstår. Det är sällan som in- och utbetalningar i företaget matchar verksamhetens intäkter och kostnader . Ibland är försäljningen högre än vad inbetalningarna är under en månad vilket beror på att man ger sina kunder en viss kredittid innan fakturorna ska betalas.

Likviditetsbudget

Kopiera länk hit

En likviditetsbudget gör det lättare för företag att styra och kontrollera sina betalningar. Dessa budgetar sammanställs vanligtvis månadsvis men sträcker sig över hela året. När företag ska göra en likviditetsbudget behöver vissa poster finnas med, dessa är:

  • Ingående behållning (de likvida medel som finns från början av budgetperiod)

  • inbetalningar

  • Utbetalningar

De likvida medel ett företag har vid en periods slut - alltså utgående behållning - blir nästa periods ingående behållning. I likviditetsbudgeten kan man få en tydlig överblick över företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Ingående behållning = ingående likvida medel

Kopiera länk hit

Genom att göra en likviditetsbudget kan företag snabbt räkna ut om pengarna i företaget räcker till för de utbetalningar man har. Ingående behållning innebär alltså de likvida medel som redan finns vid periodens början. Det kan bland annat handla om kontanter i företagskassan, pengar på företagets plusgirokonto, checkkonto eller bankkonto. För att göra en likviditetsbudget tar man ingående behållning + förväntade inbetalningar minus förväntade utbetalningar = utgående behållning (balans). Resultatet blir antingen ett likviditetsöverskott eller ett likviditetsunderskott.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Utbetalning

En utbetalning är en affärstransaktion då pengar betalas ut.

Utgående behållning

Den likviditet som finns i slutet av en månad när man gör en likviditetsbudget. Förkortas ofta med UB.