Reservfond

En reservfond är ett bundet eget kapital som i aktiebolag endast får användas till att täcka förlust, öka aktiekapital eller för återbetalning till aktieägarna efter tillstånd från Bolagsverket.

Mer om reservfond

Kopiera länk hit

En reservfond är en post i ett företags balansräkning som räknas till bundet eget kapital . Reservfonden får enbart användas till vissa ändamål: Täcka förlust, öka aktiekapital eller för återbetalning till aktieägarna. Det sistnämnda får enbart göras efter tillstånd från Bolagsverket. Syftet med en reservfond är att skydda företagets borgenärer från att dela ut hela vinsten till ägarna. Tidigare behövde aktiebolag avsätta 10% av varje års nettovinst till reservfond, till dess att den tillsammans med överkursfonden uppgick till 20% av aktiekapitalet. Detta krav avskaffades 1 januari 2006. Numera är avsättningen helt frivillig.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Balansräkning

En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.