Totalentreprenad

En totalentreprenad är när entreprenören i förhållande till beställaren ansvarar för både projektering och utförande.

Större ansvar för slutprodukten

Kopiera länk hit

Vid en renovering eller ett nybygge krävs det arbetskraft för både projektering och utförande och i Sverige använder man sig främst av två olika entreprenadformer. När beställaren ansvarar för projekteringen och entreprenören, exempelvis bygg- eller inredningsföretaget, ansvarar för utförandet kallas det för utförandeentreprenad. Då tar beställaren själv fram bygghandlingar och ansvarar för sina egna konstruktioner och eventuella tekniska lösningar. Ansvarar däremot entreprenören för både projektering och utförande kallas det för totalentreprenad och entreprenören har då ett betydligt större ansvar för slutprodukten och måste se till att projektet eller byggnaden uppfyller den avtalade funktionen.

En enda avtalspart

Kopiera länk hit

I entreprenadformen totalentreprenad är det alltså bara en entreprenör som har hela ansvaret för projektering och produktion. Beställaren har helt enkelt bara en avtalspart, även om entreprenören tar hjälp av olika underentreprenörer. Det är viktigt att noggrant gå igenom entreprenadavtalet eftersom det – när det väl är undertecknat – utgör grunden för vad som kommer att ingå i priset när projektet eller byggnaden är klar. Allt som ändras eller tillkommer i efterhand måste beställaren betala extra för, och på samma grund måste entreprenören göra avdrag om något arbete av någon anledning inte har utförts.

Beställaren kan komma med egna lösningar

Kopiera länk hit

Vid totalentreprenad används som regel ABT 06, vilket är de allmänna bestämmelserna för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Dessa har tagits fram för att hantera de situationer som vanligtvis uppstår vid totalentreprenader, men det är dock inte ovanligt att beställaren ibland föreskriver vissa delar av arbetsutförandet genom att föreslå egna tekniska lösningar till entreprenören. I sådana fall ska entreprenören endast utföra entreprenaden exakt enligt de tekniska lösningar som beställaren har presenterat.

Relaterade ord
Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Projekt

Ett projekt är en arbetsinsats som är väl avgränsat i tid, omfattning och kostnad.