Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Är pris och kostnad samma sak?

Kopiera länk hit

Pris och kostnad är inte alls detsamma. Kostnad är den summan som en kommersiell enhet har för att tillverka en produkt eller tjänst . Pris är hur mycket konsumenten betalar för varan eller tjänsten.

Försäljningspris

Kopiera länk hit

Försäljningspriset för en produkt eller tjänst är säljarens slutpris, dvs hur mycket kunden betalar för produkten eller tjänsten. Priset kan vara för en produkt eller tjänst i en viss mängd, av en viss vikt eller vissa mått. Försäljningspriset bestäms utifrån efterfrågan av en produkt eller tjänst och konkurrensen , utbudet, från andra liknande produkter och tjänster. Försäljningspriset bestäms även av kvalitet på produkt, kvantitet, och produktionstid. Försäljningspris är en av de viktigaste faktorerna för ett företag att avgöra. Det är viktigt eftersom det kan avgöra framgången för dess överlevnad. En produkts pris har en direkt effekt på försäljningen. Hur mycket du säljer något för måste vara tillräckligt för att täcka alla kostnader och också generera ett överskott, en vinst .

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Konkurrens

Konkurrens uppstår när flera företag erbjuder liknande produkter och tjänster till samma kunder.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Kvalitet

Kvalitet är värdet på de egenskaper en produkt eller tjänst har.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.