Force majeure

Force majeure är en juridisk term som används för att beskriva övermäktiga, oväntade eller oförutsägbara händelser som kan frigöra parter från ett rättsligt bindande avtal.

Används vid exceptionella omständigheter

Kopiera länk hit

När någonting oförutsett sker eller om du plötsligt befinner dig i en riskzon där någonting allvarligt kan inträffa, kan force majeure avskriva dig från kontrakt och avtalsvillkor som du har ingått utan att det medför rättsliga påföljder. Force majeur åberopas i fall där en parts förpliktelser eller uppdrag inte är möjliga att fullfölja på grund av nya omständigheter som kraftigt förändrar förutsättningarna. Vanliga exempel på force majeure-situationer är krig, upplopp, bränder, naturkatastrofer, explosioner samt mindre direkt hotfulla händelser som strejker eller lagförändringar. Force majeure kan även gälla vid sjukdomsfall eller plötslig arbetslöshet.

Kontrakt med villkor om force majeure

Kopiera länk hit

I kontrakt finns ofta en force majeure-klausul där de händelser som kan leda till force majeure finns definierade. Dessa klausuler innehåller även beskrivningar av vad som gäller om dessa händelser inträffar, och vem som faktiskt har rätt att bestämma om det finns skäl för force majeure eller inte. Exempel på konsekvenser av force majeure kan vara att leveranser av varor senareläggs, att en part frias från avtalade förpliktelser, omförhandlingar av kontrakt, eller rentav uppsägning av kontraktet.

Allmänna regler för force majeure

Kopiera länk hit

Det finns ingen lag som definierar force majeure. I avtal som saknar villkor för force majeure kan det således vara oklart vad som gäller. Med hänvisning till avtalslagen kan avtal i vissa fall jämkas, även om det är ovanligt att nå upp till tröskeln för vad som anses vara skäl nog för att detta ska ske. Vid händelser som till exempel en pandemi kan dock force majeure i vissa fall åberopas.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.