Befogenhet

Befogenhet är ett juridiskt begrepp som förklarar vad en person får göra genom exempelvis en fullmakt eller anställning.

Vad en person får göra

Kopiera länk hit

När man talar om befogenhet handlar det om vad en person får göra enligt en fullmakt eller en ställningsfullmakt, exempelvis genom anställning. Begreppet går ofta hand i hand med behörighet , vilket istället beskriver vad en person kan göra och som är den yttersta gränsen av en fullmakt.Befogenhet utgör i sin tur den andra gränsen för hur långt rättigheterna sträcker sig. Den som skriver en fullmakt kallas ofta för fullmaktsgivare och den person som mottar fullmakten kallas ofta för den fullmäktige, och man kan se på befogenhet som en form av instruktioner om vad den fullmäktige får göra när denne utför en handling i fullmaktsgivarens namn.

Ett konkret exempel på befogenhet

Kopiera länk hit

Ett konkret exempel på skillnaden mellan befogenhet och behörighet är till exempel om person 1 har fått en fullmakt av person 2, som ger person 1 behörighet att köpa en ny dator. Genom att i fullmakten ange att datorn får kosta max 5 000 kronor har person 2 begränsat person 1:s befogenhet. Skulle person 1 istället köpa en tv har denne överskridit sin behörighet då fullmakten endast avser köp av dator. Skulle person 1 istället köpa en dator som kostar 7 000 kronor har denne överskridit sin befogenhet eftersom priset är högre än det som står angivet i fullmakten. Befogenhet handlar alltså om vad en fullmäktig får göra, medan behörighet handlar om vad en fullmäktig kan göra.

Hur länge gäller en fullmakt?

Kopiera länk hit

Utöver att vara begränsad till ett särskilt ärende eller pris kan en fullmakt också vara begränsad till ett visst område eller en särskild tid. Finns det ingen angiven tidsbegränsning i fullmakten gäller den tills dess att den bli återkallad.

Relaterade ord
Behörighet

Behörighet är ett juridiskt begrepp som förklarar vad en person kan göra, exempelvis genom anställning eller fullmakt.

Fullmakt

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar åt en annan person.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.