Behörighet

Behörighet är ett juridiskt begrepp som förklarar vad en person kan göra, exempelvis genom anställning eller fullmakt.

Den yttre gränsen av fullmakten

Kopiera länk hit

En persons behörighet handlar alltså om vad denne kan göra genom sin anställning eller en fullmakt . Begreppet används ofta inom avtalsrätt och beskriver en persons rätt att, enligt en fullmakt, utföra handlingar åt en annan person i dennes namn. Behörighet är alltså den första gränsen av en fullmakt och bör inte blandas ihop med befogenhet, vilket är ett begrepp som beskriver vad en person får göra och som utgör den andra gränsen för hur långt rättigheterna sträcker sig.

Skillnaden mellan behörighet och befogenhet

Kopiera länk hit

Ett tydligt exempel på skillnaden mellan dessa två begrepp kan vara: Person 1 har utfärdat en fullmakt till person 2, vilken ger person 2 behörighet att köpa en ny kaffebryggare. Person 1 har dock begränsat person 2:s befogenhet genom att ange att kaffebryggaren får kosta max 500 kronor. Skulle person 2 köpa en dammsugare istället för en kaffebryggare har person 2 överskridit sin behörighet då person 2 enligt fullmakten inte kan köpa en dammsugare, utan endast en kaffebryggare. Köper person 2 en kaffebryggare som kostar 700 kronor har person 2 istället överskridit sin befogenhet då person 2 har gjort något som denne inte får göra enligt fullmakten. Fullmaktsrätten kan utöver att vara begränsad för ett särskilt ärende också vara begränsad till ett särskilt område eller en viss tid. Är ingen tidsbegränsning angiven gäller fullmakten till den återkallas.

Fullmaktshavare, fullmaktstagare och tredje man

Kopiera länk hit

En person som utfärdar en fullmakt kallas för fullmaktshavare eller huvudman och en person som tar emot fullmakten kallas för fullmaktstagare, ombud eller fullmäktig. Skulle fullmaktstagarens agerande strida mot befogenheten kan fullmaktshavaren inte göra några klagomål om fullmaktstagaren agerat inom den behörighet som finns beskriven i fullmakten. Handlingen blir även juridiskt giltig om tredje man har handlat i god tro. När det kommer till behörighet genom anställning anses en person, som genom sin anställning handlat å arbetsgivarens vägnar, ha behörighet att binda arbetsgivaren genom avtal som ligger inom gränserna för den anställdes behörighet.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Fullmakt

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar åt en annan person.