Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är all inkomst efter skatt som en person, eller ett hushåll, kan använda till konsumtion och sparande.

Inkomst efter skatt plus transfereringar

Kopiera länk hit

Förutom nettolönen räknas även eventuella transfereringar in i den disponibla inkomsten. Exempel på transfereringar är pensioner, sjukförsäkringar, arbetslöshetsersättningar och barnbidrag, det vill säga alla överföringar från den offentliga sektorn. Den disponibla inkomsten är det som återstår för ett hushåll att använda till antingen konsumtion eller sparande.

Som mått på välfärden

Kopiera länk hit

Den disponibla inkomsten kan ligga till grund för beräkningar som ger en bild av hur väl ett lands ekonomiska välfärd är, samt vilken inkomstfördelning som finns i olika regioner. Vidare finns mer specifika beräkningsverktyg som utgår från den disponibla inkomsten. Här finner vi till exempel köpkraft och disponibel inkomst per capita. Köpkraften räknas ut genom att ta den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet i förhållande till den rådande prisnivån. På så sätt kan man jämföra olika typer av hushåll. Den disponibla inkomsten per capita pekar istället på disponibel inkomst i medeltal per person. När man ska dra slutatser om välfärd utifrån den disponibla inkomsten i ett land är det även viktigt att ta hänsyn till inflationen. Detta eftersom den disponibla inkomsten blir mindre värd ju mer priserna stiger.

Olika källor

Kopiera länk hit

Uppgifterna för att mäta hushållens disponibla inkomster kan hämtas från bland annat nationalräkenskaperna och inkomst- och taxeringsregistret. I nationalräkenskaperna ingår inte eventuella kapitalvinster på bostads- och aktieförsäljningar, och därför kan det vara mer relevant att titta på inkomst- och taxeringsregistret för att få en rättvis bild av den disponibla inkomsten.