Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen gäller för alla aktiebolag och reglerar bland annat hur ett bolag startas, struktureras, drivs och avvecklas.

Lagen som reglerar aktiebolag

Kopiera länk hit

Aktiebolagslagen, förkortad ABL, syftar till att skydda bolaget , inklusive aktieägare, kunder, leverantörer och andra involverade parter genom bestämmelser om hur bolaget ska skötas. Lagen reglerar viktiga punkter i bolagsordningen och innehåller även bestämmelser för hantering av aktier , aktiebok och aktiebrev. I ABL finns beskrivet hur bolagets ledning ska se ut och vilka krav som ställs på ledningsgruppen. Vidare innefattar aktiebolagslagen olika regler och riktlinjer för hantering av lån till och från aktieägare. Lagen reglerar även bestämmelser som gäller vid eventuell fusion, det vill säga överlåtelse av det egna bolaget, eller övertagande av ett annat bolag. Dessutom reglerar ABL när och hur ett aktiebolag kan försättas i konkurs .

ABL – aktiebolagens viktigaste lag

Kopiera länk hit

Det är viktigt att ledamöterna i bolagets styrelse , den verkställande direktören och eventuell revisor känner väl till ABL för att förstå vad som förväntas gällande bolagsordning, struktur och hantering av bolaget i allmänhet. ABL är aktiebolagens viktigaste lag och en felaktig hantering av bolaget kan få allvarliga rättsliga påföljder.

Dispositiva regler utöver ABL

Kopiera länk hit

Utöver ABL finns även möjlighet för ägarna att själva utforma en struktur och ett regelverk som ska gälla för förvaltningen av bolaget. Dessa regler kallas för dispositiva regler och kan inte ersätta de regler som finns skrivna i ABL eller andra lagar. Däremot kan de tas in som ett extra regelverk i bolagsordningen. Undantag gäller vid aktieägaravtal där man i vissa avseenden kan ha andra bestämmelser än det som står i ABL. I dessa fall kan aktieägaravtalets bestämmelser ha företräde för det som står angivit i bolagsordningen.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebok

En aktiebok är en förteckning över aktier och aktieägare i ett aktiebolag.

Bolagsordning

En bolagsordning är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för verksamheten.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Revisor

En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.

VD

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.